Agweddau sylfaenol ar bensiynau

Ffynhonnell incwm rheolaidd i fyw arno pan fyddwch chi wedi ymddeol yw pensiwn.

Pensiynau personol

Pensiwn rydych chi'n ei agor eich hun yw pensiwn personol, er enghraifft os ydych chi'n hunangyflogedig neu os nad yw'ch cyflogwr yn cynnig trefniant pensiwn. Rhyw fath o bensiwn prynu arian ydynt.

Rydych chi'n dewis y darparwr ac yn gwneud y trefniadau i dalu'ch cyfraniadau.

Pensiynau cyfranddeiliaid

Pensiynau prynu arian yw pensiynau cyfranddeiliaid, ac mae'n rhaid iddynt fod â rhai nodweddion penodol. Yn eu plith mae:

  • ffioedd cyfyngedig;
  • cyfraniadau isaf isel;
  • cyfraniadau hyblyg;
  • trosglwyddiadau di-gosb;
  • cronfa fuddsoddi ddiofyn - cronfa y caiff eich arian ei fuddsoddi ynddi os nad ydych chi eisiau dewis.

Pensiynau cwmni (galwedigaethol)

Cynllun pensiwn preifat y mae rhai cyflogwyr yn ei redeg yw pensiwn galwedigaethol; mae pensiwn gwaith, pensiwn cwmni neu bensiwn blwydd-daliadau'n enwau eraill arno.

Pensiynau personol grŵp (trwy eich cyflogwr)

Mae rhai cyflogwyr yn cynnig y cynlluniau hyn. Maent yn adeiladu cronfa bersonol ar gyfer pob cyflogai ac mae hon yn cael ei throsi'n incwm pan fyddwch chi'n ymddeol. Rhyw fath o bensiwn prynu arian ydynt. Y darparwr pensiwn y mae'ch cyflogwr yn ei ddewis sy'n rhedeg y cynllun, ond contract unigol rhyngoch chi a'r darparwr ydyw.

Mae'r mwyafrif o bobl sydd â phensiwn eisiau cymryd y cyfandaliad pan maent yn ymddeol - cyfandaliad di-dreth yw'r enw ar hyn weithiau. Gellir defnyddio'r cyfandaliad hwn at bron iawn unrhyw ddiben, fel:

  • Talu dyledion a benthyciadau'n llwyr
  • Ei ddefnyddio i brynu eiddo
  • Talu am wyliau
  • Ei fuddsoddi i ddarparu incwm (Prynu blwydd-dal)

Mae blwydd-dal yn trosi'ch pensiwn prynu arian yn incwm am weddill eich oes.

Mae cwmnïau yswiriant bywyd yn gwerthu blwydd-daliadau a gallwch chi ychwanegu gwahanol opsiynau a chael gwahanol fathau gan ddibynnu ar eich anghenion a'ch amgylchiadau.

Tra'ch bod chi'n gweithio, rydych chi'n talu canran o'ch tâl i mewn i'r cynllun. Ar ôl ichi roi'r gorau i weithio, rydych chi yna'n derbyn taliadau rheolaidd wedi'u seilio ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn aelod a'ch tâl pan wnaethoch chi ymddeol.

Rydych chi'n adeiladu cronfa bensiwn drwy ddefnyddio'ch cyfraniadau chi a chyfraniadau'ch cyflogwr (os yw'n cyfrannu o gwbl) yn ogystal ag elw ar fuddsoddiad (os o gwbl) a gostyngiad yn y dreth.

Pan fyddwch chi'n ymddeol gallwch chi gymryd cyfandaliad di-dreth o'ch cronfa a defnyddio'r gweddill i sicrhau incwm - fel rheol ar ffurf blwydd-dal.

Helpful information