Dolenni defnyddiol

Gwefan Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Mae'r wefan yn cwmpasu cyflogeion yng Nghymru, Lloegr a'r Alban a chynghorwyr yng Nghymru a Lloegr, ac mae'n darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Direct.gov

Gwybodaeth y Llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus ar-lein.

Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn i gael gwybod am bensiynau'r wladwriaeth. Yma, gallwch chi ddarganfod ar ba oedran y gallwch chi hawlio'ch pensiwn y wladwriaeth.

Y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau

Os oeddech chi mewn cynllun arall yn y gorffennol a chithau wedi colli cysylltiad â nhw, yna dylai'r corff canolog hwn allu eich helpu i'w holrhain.

Y Rheoleiddiwr Pensiynau

Corff gwarchod pensiynau yw'r Rheoleiddiwr Pensiynau, ac mae'n sicrhau y caiff cynlluniau eu rhedeg yn briodol, ac yn diogelu aelodau rhag twyll. Os yw unrhyw un yn pryderu ynglŷn â chynllun gall 'chwythu'r chwiban' i'r Rheoleiddiwr Pensiynau.

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS)

Mae TPAS ar gael unrhyw adeg i gynorthwyo aelodau a buddiolwyr y Cynllun os oes ganddynt ymholiad ynglŷn â phensiynau, neu os ydynt wedi methu â datrys anhawster ag ymddiriedolwyr neu weinyddwyr cynllun.

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Sefydlwyd yr Ombwdsmon Pensiynau dan y Ddeddf Pensiynau, a gall ymchwilio i unrhyw gŵyn neu anghydfod ynglŷn â ffaith neu'r gyfraith sy'n ymwneud â chynllun pensiwn, a phenderfynu ar ganlyniad cwyn neu anghydfod o'r fath.

Unbiased.co.uk

I ddod o hyd i gynghorydd ariannol annibynnol

Yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

Gwybodaeth am wasanaethau ariannol y DU

LPwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol

Yn cefnogi awdurdodau lleol yn eu rôl adnoddau dynol. Maent yn gwneud hyn trwy ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol ar reoli a datblygu pobl mewn llywodraeth leol, a thrwy arwain y gwaith o lunio polisi ar rai materion cyflogwyr.

Y Comisiwn Archwilion

Corff annibynnol yw'r Comisiwn Archwilio, ac mae'n gyfrifol am sicrhau y caiff arian cyhoeddus ei ddefnyddio'n ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol.

Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol

Yn gyfrifol am feysydd polisi o'r cyn Adran dros Drafnidiaeth, Llywodraeth Leol a'r Rhanbarthau ac o Swyddfa'r Cabinet.

Age Concern Lloegr

Mae Age Concern yn cefnogi pawb dros 50 oed yn y DU, gan sicrhau eu bod yn cael y gorau y gall bywyd ei gynnig. Maent yn darparu gwasanaethau hanfodol, fel gofal dydd a gwybodaeth. Maent hefyd yn ymgyrchu ynglŷn â materion fel gwahaniaethu ar sail oedran a phensiynau, ac yn gweithio i ddylanwadu ar farn y cyhoedd a pholisi'r llywodraeth ynglŷn â phobl hŷn.

Cyngor ar Bopeth

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, eu problemau ariannol a phroblemau eraill trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor yn rhad ac am ddim o fwy na 3,000 o leoliadau, a thrwy ddylanwadu ar y rheiny sy'n llunio polisi. Gellir mynd i wefan Cyngor ar Bopeth i gael manylion swyddfeydd lleol Cyngor ar Bopeth.