Geirfa

Yn sefyll am "Additional Voluntary Contributions". Un o'r ffyrdd i gynyddu'ch buddion.

Mae hyn yn golygu rhywun o'r un rhyw â chi yr ydych chi wedi llunio partneriaeth sifil â nhw.

Mewn cynllun wedi contractio allan fel ein cynllun ni, cymerir aelodau allan o Ail Bensiwn y Wladwriaeth (S2P), fel bod yr aelodau a'r cyflogwyr yn talu llai o Yswiriant Gwladol.

Caiff eich buddion eu cyfrifo pan fyddwch chi'n gadael y Cynllun, ar sail swm yr aelodaeth rydych chi wedi'i hadeiladu a'ch tâl pan fyddwch chi'n gadael, yn yr un modd ag y maent yn cael eu cyfrifo ar gyfer ymddeol.

Yna, maent yn cael eu cadw yn y Cynllun lle bydd eu gwerth yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, nes eu bod yn cael eu talu.

Mae hyn yn cynnwys eich plant eich hun, plant rydych chi wedi'u mabwysiadu a rhai plant penodol eraill sy'n dibynnu arnoch chi'n ariannol. Fel rheol, mae'n rhaid iddynt fod dan 17 oed, ond gallant fod mor hen â 23 oed os ydynt yn parhau i fod mewn addysg amser llawn. Gall hyd yn oed gyfeirio at rai plant sy'n oedolion os na allant weithio oherwydd anabledd.

Fel rheol, mae hyn yn golygu'r tâl rydych chi'n ei ennill yn y flwyddyn olaf cyn gadael.

Yn ôl y diffiniad yn rheolau'r cynllun, mae hyn yn golygu unrhyw fath o waith ar gyflog, am o leiaf 30 awr yr wythnos dros gyfnod o o leiaf 12 mis.

Golyga hyn eich priod cyfreithiol. Nid yw'n cynnwys gwr neu wraig 'cyfraith gyffredin' neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw fel pe bai'n wr neu wraig - ond gwelwch Partner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu, isod.

Defnyddir aelodaeth i gyfrifo'ch buddion ac mae wedi'i seilio ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn aelod o'r Cynllun, yn ogystal ag unrhyw aelodaeth ychwanegol, er enghraifft unrhyw aelodaeth rydych chi'n ei throsglwyddo o gynllun pensiwn arall.

Partner tymor hir sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i ddatgan i ni drwy lenwi ffurflen enwebu partner sy'n cyd-fyw â chi.

Yr oedran ymddeol arferol yw 65 oed. Ond gallwch chi dal ymddeol a chymryd eich buddion o 60 oed, a hyd yn oed cyn hynny, er enghraifft os yw'ch cyflogwr yn cytuno ichi ymddeol oherwydd iechyd gwael.

Rydych chi'n rhan-amser os ydych chi'n gweithio unrhyw beth yn llai na nifer yr oriau y mae'ch cyflogwr yn eu hystyried yn oriau amser llawn safonol.

Ystyr tâl yw'r tâl cyn didynnu treth ac Yswiriant Gwladol yr ydych chi'n talu cyfraniadau pensiwn arno. Mae'n cynnwys tâl sylfaenol, yn ogystal â rhai pethau ychwanegol fel bonws a lwfansau sifftiau, ond nid pethau fel goramser gwirfoddol neu filltiredd.

Yr oedran y cewch gymryd eich pensiwn y wladwriaeth. Yn draddodiadol, 65 oed i ddynion a 60 oed i fenywod yw hyn, er ei bod bellach yn ddiweddarach i rai pobl.

Helpful information