Geirfa

Y fformiwla a ddefnyddir i ddisgrifio'r gyfradd yr ydych yn cronni buddion pensiwn tra'ch bod yn aelod o'r CPLlL (p'un ai o dan y cyflog terfynol neu elfennau CARE y cynllun). Fe'i mynegir fel ffracsiwn (e.e. 1/60ain, 1/80fed, 1/49fed). Po isaf yw'r rhif isaf, y gorau yw'r pensiwn y byddwch yn ei dderbyn am swm cyfatebol o wasanaeth pensiynadwy.

Gofyniad pensiwn gweithle a gyflwynwyd gan y Llywodraeth o fis Hydref 2012 ymlaen. Fe'i cyflwynwyd dros nifer o flynyddoedd, ac mae'n ofynnol i gyflogwyr mwy, fodloni'r gofynion newydd yn gyntaf a chyflogwyr llai i wneud hynny'n raddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Gall gweithwyr eithrio ar unrhyw adeg, ond gallant fod yn destun ailgofrestru bob tair blynedd o'r dyddiad y gofynnwyd i'r cyflogwr gydymffurfio â'r rheolau newydd am y tro cyntaf. Ni all cyflogwr gynnig cymhellion i weithwyr (tâl ychwanegol, gwyliau ac ati) nac annog gweithwyr i beidio ag ymuno neu eithrio o bensiwn gweithle.

Ar ôl i'r contract ddod i ben o 6 Ebrill 2016, ardystiwyd bod y CPLlL yn bodloni'r Prawf Ansawdd Amgen mewn perthynas â'r deiliaid swyddi a gyflogir gan yr holl gyflogwyr sy'n cymryd rhan sy'n aelodau perthnasol o'r cynllun hwnnw, fel sy'n ofynnol gan Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol a Phersonol (Cofrestru Awtomatig) (Diwygiadau Amrywiol) 2016

Yn sefyll am "Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol". Un o'r ffyrdd i gynyddu'ch buddion.

Mae hyn yn golygu rhywun o'r un rhyw â chi yr ydych chi wedi llunio partneriaeth sifil â nhw.

Partner hirdymor yr ydych yn byw gydag ef/hi sy’n bodloni’r meini prawf angenrheidiol.

Caiff eich buddion eu cyfrifo pan fyddwch chi'n gadael y Cynllun, ar sail swm yr aelodaeth rydych chi wedi'i hadeiladu a'ch tâl pan fyddwch chi'n gadael, yn yr un modd ag y maent yn cael eu cyfrifo ar gyfer ymddeol.

Yna, maent yn cael eu cadw yn y Cynllun lle bydd eu gwerth yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, nes eu bod yn cael eu talu.

Mae hyn yn cynnwys eich plant eich hun, plant rydych chi wedi'u mabwysiadu a rhai plant penodol eraill sy'n dibynnu arnoch chi'n ariannol. Fel rheol, mae'n rhaid iddynt fod dan 17 oed, ond gallant fod mor hen â 23 oed os ydynt yn parhau i fod mewn addysg amser llawn. Gall hyd yn oed gyfeirio at rai plant sy'n oedolion os na allant weithio oherwydd anabledd.

Fel rheol, mae hyn yn golygu'r tâl rydych chi'n ei ennill yn y flwyddyn olaf cyn gadael.

 

Yn ôl y diffiniad yn rheolau'r cynllun, mae hyn yn golygu unrhyw fath o waith ar gyflog, am o leiaf 30 awr yr wythnos dros gyfnod o, o leiaf 12 mis.

Golyga hyn eich priod cyfreithiol. Nid yw'n cynnwys gŵr neu wraig 'cyfraith gyffredin' neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw fel pe bai'n ŵr neu wraig – ond, gwelwch Partner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu, isod.

Defnyddir aelodaeth i gyfrifo'ch buddion ac mae wedi'i seilio ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn aelod o'r Cynllun, yn ogystal ag unrhyw aelodaeth ychwanegol, er enghraifft unrhyw aelodaeth rydych chi'n ei throsglwyddo o gynllun pensiwn arall.

Partner tymor hir sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i ddatgan i ni drwy lenwi ffurflen enwebu partner sy'n cyd-fyw â chi.

Oedran Pensiwn Arferol yw'r oedran y gallwch ymddeol a derbyn eich pensiwn heb ostyngiad. Mae eich Oedran Pensiwn Arferol yn y CPLlL yn gysylltiedig â'ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth (gydag isafswm o 65 oed). Gallwch wirio'ch oedran Pensiwn Arferol trwy edrych ar eich Oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar www.gov.uk/calculate-state-pension

Yr oedran ymddeol arferol yw 65 oed. Ond gallwch chi dal ymddeol a chymryd eich buddion o 60 oed, a hyd yn oed cyn hynny, er enghraifft os yw eich cyflogwr yn cytuno ichi ymddeol oherwydd iechyd gwael.

Rydych chi'n rhan-amser os ydych chi'n gweithio unrhyw beth yn llai na nifer yr oriau y mae'ch cyflogwr yn eu hystyried yn oriau amser llawn safonol.

Tâl pensiynadwy yw swm y cyflog yr ydych chi'n talu cyfraniadau arno. O 1 Ebrill 2014 mae'n cynnwys goramser heb gontract (yn ogystal â chytundebol) ac unrhyw oriau ychwanegol a weithir sy'n fwy na'ch oriau contract.

Diddymwyd Rheol 85 ar 1 Hydref 2006, er y gallai rhai aelodau o'r cynllun sy'n cyfrannu at y CPLlL cyn y dyddiad hwnnw amddiffyn rhai o'u buddion pensiwn neu'r cyfan ohonynt o dan y rheol hon. Mae'n fodlon os yw eich oedran a'ch aelodaeth cynllun (mewn blynyddoedd cyfan) ar y dyddiad y byddwch yn tynnu'ch budd-daliadau yn adio i fyny i 85 neu fwy ac yn cael ei ddefnyddio, i bennu'r pwynt cynharaf y gellid cymryd buddion yn wirfoddol o'r CPLlL heb ddioddef gostyngiad ymddeol, cynnar

Yr oedran y cewch gymryd eich pensiwn y wladwriaeth. Yn draddodiadol, 65 oed i ddynion a 60 oed i fenywod ydoedd, er ei bod bellach yn ddiweddarach i’r mwyafrif o bobl. Gallwch weld eich oedran pensiwn y wladwriaeth yma www.gov.uk/calculate-state-pension

Daeth y diwygiadau i bensiynau gweithle i rym ym mis Hydref 2012. Yn raddol dros nifer o flynyddoedd o'r dyddiad hwnnw bydd yn rhaid i gyflogwyr gofrestru gweithwyr cymwys yn awtomatig i gynllun pensiwn cymwys sy'n cwrdd â meini prawf penodol a gwneud cyfraniadau sylfaenol tuag at eu cynilion ymddeol. Gelwir hyn yn eang yn gofrestru awtomatig.

Helpful information