Polisi defnydd derbyniol

Mae'r polisi defnydd derbyniol hwn yn manylu ar y telerau rhyngoch chi a ni y cewch gyrchu ein gwefan www.cronfabensiwnpowys.org  (ein gwefan) arnynt. Mae'r polisi defnydd derbyniol hwn yn berthnasol i bawb sy'n defnyddio ein gwefan ac yn ymweld â hi.

Mae defnyddio ein gwefan yn golygu eich bod chi'n derbyn yr holl bolisïau yn y polisi defnydd derbyniol hwn, sy'n ategu telerau defnyddio ein gwefan, a'ch bod chi'n cytuno i gydymffurfio â nhw.

Gwefan y mae Hymans Robertson LLP (y ni) yn ei gweithredu yw www.cronfabensiwnpowys.org . Partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ydym sydd wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif cofrestru LLP OC310282 ac mae ein swyddfa gofrestredig yn One London Wall London EC2Y 5EA.

Defnydd na chaniateir

Dim ond at ddibenion cyfreithlon y cewch ddefnyddio'r wefan hon. Ni chewch ddefnyddio ein gwefan:

 • Mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol perthnasol.
 • Mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw ddiben neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus.
 • I drosglwyddo, neu gaffael gwasanaeth sy'n anfon unrhyw ddeunydd hyrwyddo neu hysbysebu na ofynnwyd amdano ac na'i awdurdodwyd, neu unrhyw fath arall o ohebiaeth debyg na ofynnwyd amdani (sbam).
 • I fynd ati'n fwriadol i drosglwyddo unrhyw ddata, anfon neu lanlwytho unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys feirysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau amser, cofnodwyr trawiadau bysellau, ysbïwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni neu god cyfrifiadurol tebyg niweidiol sydd wedi'u cynllunio i effeithio'n niweidiol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol.

Rydych chi hefyd yn cytuno i:

 • Beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ailwerthu unrhyw ran o'n gwefan mewn ffordd sy'n torri darpariaethau telerau defnyddio ein gwefan.
 • Peidio â chyrchu heb awdurdod, ymyrryd â, difrodi neu darfu ar:
  • unrhyw ran o'n gwefan;
  • unrhyw offer neu rwydwaith y mae ein gwefan wedi'i storio arno;
  • unrhyw feddalwedd a ddefnyddir i ddarparu ein gwefan; neu
  • unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd y mae trydydd parti yn berchen arno neu'n ei ddefnyddio.

Atal dros dro a therfynu

Byddwn ni'n penderfynu, yn ôl ein disgresiwn, p'un a yw'ch modd o ddefnyddio ein gwefan wedi torri'r polisi defnydd derbyniol hwn. Pan fydd y polisi hwn wedi'i dorri, mae'n bosibl y byddwn ni'n cymryd unrhyw gamau sy'n briodol yn ein tyb ni.

Mae methu â chydymffurfio â'r polisi defnydd derbyniol hwn yn golygu'ch bod chi'n torri telerau perthnasol telerau defnyddio'r wefan y caniateir ichi ddefnyddio ein gwefan arnynt a gallwn, yn sgil hyn, gymryd unrhyw un o'r camau a ganlyn, neu bob un ohonynt:

 • Tynnu'ch hawl i ddefnyddio ein gwefan yn ôl, boed hynny ar unwaith, dros dro neu'n barhaol.
 • Cael gwared ag unrhyw wybodaeth neu ddeunydd rydych chi wedi'u lanlwytho i'n gwefan, boed hynny ar unwaith, dros dro neu'n barhaol.
 • Rhoi rhybudd ichi.
 • Dwyn achos cyfreithiol yn eich erbyn i ad-dalu'r holl gostau ar sail indemniad (gan gynnwys, ymhlith eraill, costau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol) sy'n deillio o dorri'r polisi.
 • Camau cyfreithiol pellach yn eich erbyn.
 • Datgelu gwybodaeth o'r fath i awdurdodau sy'n gorfodi'r gyfraith, yn ôl yr hyn sy'n ofynnol yn ein barn ni.

Rydym yn eithrio atebolrwydd am gamau a gymerir mewn ymateb i dorri'r polisi defnydd derbyniol hwn. Nid yr ymatebion a ddisgrifir yn y polisi hwn yw'r unig ymatebion posibl gan y byddwn o bosibl yn cymryd unrhyw gamau eraill sy'n briodol yn ein barn resymol ni.

Newidiadau i'r polisi defnydd derbyniol

Mae'n bosibl y byddwn ni'n diwygio'r polisi defnydd derbyniol hwn unrhyw adeg drwy ddiwygio'r dudalen hon. Mae disgwyl ichi ddarllen y dudalen hon o bryd i'w gilydd i sylwi ar unrhyw newidiadau rydym yn eu gwneud, gan eich bod chi'n gyfreithiol rhwym iddynt. Mae'n bosibl y bydd darpariaethau neu hysbysiadau a gyhoeddir mewn mannau eraill ar ein gwefan yn disodli rhai o'r darpariaethau yn y polisi defnydd derbyniol hwn.