Polisi preifatrwydd a chwcis

Diogelu data

Nid ydym yn casglu nac yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol pan fyddwch chi'n ymweld â'r wefan hon.

Os ydych chi'n aelod o'r gronfa bensiwn ac os hoffech wybod pa wybodaeth bersonol sydd gennym a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd. Mae ein manylion cyswllt i'w gweld yn adran Amdanom ni > Cysylltu â ni o'r wefan.

Cyfeiriadau IP a chwcis

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur. Efallai y byddwn yn cael gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o'r rhyngrwyd trwy ddefnyddio ffeil cwci sydd yn cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Mae cwcis yn ffeiliau testun bach a leolir mewn cyfeiriaduron chwilio. Defnyddir cwcis i wella profiad y defnyddiwr drwy sicrhau bod y gwefannau yn gweithio'n effeithlon, yn cyflawni swyddogaethau penodol ac yn darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Mae rhai o'r cwcis a ddefnyddir yn hanfodol er mwyn i'r safle weithredu. Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys lle bo modd eich cyfeiriad IP, system weithredu a math o borwr, ac ar gyfer gweinyddu'r system. Mae hyn yn ddata ystadegol am weithredoedd a phatrymau chwilio ein defnyddwyr, ac nid yw'n adnabod unrhyw unigolyn.

Mae manylion pellach am y cwcis a ddefnyddir yn y safle hwn yn ymddangos yn y tabl isod:

Cwci Pwrpas Gweithredwyd Hyd
Google analytics
Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i'r safle, o ble mae ymwelwyr wedi dod i'r safle, a'r tudalennau maent wedi edrych arnynt. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn Privacy at Google.
_utma Mae'r cwci hwn yn cadw golwg ar y nifer o weithiau mae ymwelydd wedi bod i'r safle, dyddiad eu hymweliad cyntaf, a dyddiad eu hymweliad diwethaf. Ar ymweliad Byth yn dod i ben
_utmb Mae'r cwci hwn yn cofnodi'r union amser y mae ymwelydd yn mynd i'r safle. Ar ymweliad Sesiwn Chwilio
_utmc Mae'r cwci hwn yn cofnodi'r union amser y mae ymwelydd yn gadael y safle. Ar ymweliad Sesiwn chwilio plws 30 munud
_utmz Mae'r cwci hwn yn cofnodi manylion am sut mae ymwelwyr yn cyrraedd y safle. Gallai hyn fod ar ffurf dolen ar safle arall, neu'r peiriant chwilio a geiriau allweddol a ddefnyddiwyd. Ar ymweliad Byth yn dod i ben
Dechreuwyd gennych chi
Mae'r cwcis canlynol yn hanfodol i weithrediad arferol ein gwefan, ac nid ydynt yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol.
cc_cookie_accept Mae'r cwci hwn yn cofnodi a ydych wedi derbyn cwcis ar y safle hwn. Wrth dderbyn cwcis 12 mis

Gallwch rwystro cwcis trwy weithredu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod y cyfan neu rai cwcis. Ond os ydych yn defnyddio ein gosodiadau pori i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad at holl rannau ein gwefan. Oni bai eich bod wedi addasu gosodiad eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein system yn dosbarthu cwcis cyn gynted ag y byddwch yn ymweld â'n safle. I gael rhagor o wybodaeth am cwcis, gan gynnwys sut i'w rheoli a'u rhwystro, ewch i www.allaboutcookies.org. I ddewis peidio cael eich dilyn gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lle rydym yn storio'ch data personol

Mae'n bosibl y bydd y data y byddwn ni'n eu casglu gennych yn cael eu trosglwyddo i leoliad y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE"), a'u storio yno. Efallai hefyd y bydd staff sy'n gweithredu y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu i un o'n cyflenwyr yn eu prosesu. Mae'n bosibl y bydd a wnelo staff o'r fath ag, ymhlith pethau eraill, cyflawni'ch archeb, prosesu'ch manylion talu a darparu gwasanaethau cymorth. Trwy gyflwyno'ch data personol, rydych chi'n cytuno i'r trosglwyddo, y storio neu'r prosesu hyn. Byddwn ni'n cymryd yr holl gamau sy'n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data'n cael eu trin yn ddiogel ac yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Caiff yr holl wybodaeth y byddwch chi'n ei darparu i ni ei storio ar ein gweinyddion diogel. Yn yr achosion hynny lle rydym wedi rhoi cyfrinair ichi (neu lle rydych chi wedi dewis un eich hun) i'ch galluogi i gyrchu rhannau penodol o'n gwefan, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn ichi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

Yn anffodus, nid yw'r broses o drosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn ni'n gwneud ein gorau glas i ddiogelu'ch data personol, ni allwn warantu diogelwch y data sy'n cael eu trosglwyddo i'n gwefan; felly eich dewis chi yw p'un a ydych chi'n trosglwyddo data ai peidio. Unwaith y byddwn ni wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn ni'n defnyddio gweithdrefnau a mesurau diogelwch llym i geisio atal unrhyw un rhag ei chyrchu heb awdurdod.

Sut defnyddir y wybodaeth

Rydym yn defnyddio gwybodaeth sydd gennym amdanoch chi yn y ffyrdd a ganlyn:

  • I sicrhau y caiff cynnwys o'n gwefan ei chyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi ac i'ch cyfrifiadur.
  • I ddarparu gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau rydych chi wedi gofyn i ni amdanynt neu a fyddai, yn ein barn ni, o ddiddordeb ichi, cyn belled â'ch bod wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion o'r fath.
  • I gyflawni rhwymedigaethau unrhyw gontractau rhyngom ni a chi.
  • I ganiatáu ichi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan fyddwch chi'n dewis gwneud hynny.
  • I roi gwybod ichi am unrhyw newidiadau i'n gwasanaeth.

Mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn defnyddio'ch data, neu'n caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio'ch data, i roi gwybod ichi am nwyddau a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb ichi. Efallai y byddwn ni, neu y byddan nhw, yn cysylltu â chi i drafod y rhain drwy'r post neu dros y ffôn.

Os ydych chi'n gwsmer sydd eisoes yn bodoli, ni fyddwn ni'n cysylltu â chi yn electronig (e-bost neu SMS) oni bai bod gennym ni wybodaeth am nwyddau a gwasanaethau tebyg i rai sydd wedi'u gwerthu ichi o'r blaen.

Os ydych chi'n gwsmer newydd, a lle rydym yn caniatáu i drydydd partïon ddefnyddio'ch data, ni fyddwn ni (ac ni fyddan nhw) yn cysylltu â chi yn electronig oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd i hyn ddigwydd.

Os nad ydych chi eisiau i ni ddefnyddio'ch data yn y modd hwn, na rhannu'ch manylion â thrydydd partïon at ddibenion marchnata, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad e-bost isod.

Datgelu'ch gwybodaeth

Mae'n bosibl y byddwn ni'n datgelu'ch gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o'n grwp, sy'n golygu ein his-gyrff, ein cwmni daliannol sylfaenol a'i is-gyrff, yn unol â'r diffiniad yn adran 736 Deddf Cwmnïau 1985 y DU.

Mae'n bosibl y byddwn ni'n datgelu'ch gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

  • Os byddwn ni'n gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau; yn yr achos hwn, mae'n bosibl y byddwn ni'n datgelu'ch data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.
  • Os bydd trydydd parti'n caffael Hymans Robertson LLP neu ei holl asedau sylweddol; yn yr achos hwn, bydd y data personol sydd ganddo am ei gwsmeriaid yn un o'r asedau a fydd yn cael eu trosglwyddo.
  • Os yw'n ddyletswydd arnom ddatgelu neu rannu'ch data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso telerau defnyddio ein gwefan a chytundebau eraill; neu i ddiogelu ein hawliau, ein heiddo, neu ddiogelwch Hymans Robertson LLP, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

Eich hawliau

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu'ch data personol at ddibenion marchnata. Byddwn ni fel rheol yn rhoi gwybod ichi (cyn casglu'ch data) os ydym yn bwriadu defnyddio'ch data at ddibenion o'r fath, neu os ydym yn bwriadu datgelu'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o'r fath. Gallwch chi arfer eich hawl i atal prosesu o'r fath drwy roi tic mewn blychau penodol ar y ffurflenni rydym yn eu defnyddio i gasglu'ch data. Gallwch chi hefyd arfer yr hawl unrhyw adeg drwy gysylltu â ni yn

Adran pensiwn

Neuadd y Sir

Llandrindod Wells

Powys

LD5 4RN

 neu E-MAIL pensiynau@powys.gov.uk.

Mae'n bosibl y bydd ein gwefan, o bryd i'w gilydd, yn cynnwys dolenni i wefannau ein hysbysebwyr, cyrff cysylltiedig a rhwydweithiau ein partneriaid, ac ohonynt. Os byddwch chi'n dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, sylwch fod ganddynt eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym ni'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am y polisïau hyn. Cofiwch ddarllen y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Cael gweld gwybodaeth

Mae'r Ddeddf yn rhoi'r hawl ichi gael gweld gwybodaeth sy'n cael ei dal amdanoch chi. Gallwch chi arfer eich hawl i gael gweld eich gwybodaeth yn unol â'r Ddeddf. Mae'n bosibl y codir ffi o £10 am unrhyw gais i weld gwybodaeth, er mwyn talu ein costau wrth ddarparu manylion y wybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi.

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Caiff unrhyw newidiadau y byddwn ni o bosibl yn eu gwneud i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol eu postio ar y dudalen hon a, lle bo'n briodol, byddwn ni'n rhoi gwybod ichi am hyn mewn e-bost.

Cyswllt

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau sy'n ymwneud â'r polisi preifatrwydd hwn, a dylid eu cyfeirio i pensiynau@powys.gov.uk.