Aelodaeth a chyfraniadau

I gael gwybod sut mae'ch buddion yn cael eu cyfrifo pan rydych chi'n ymddeol, gwelwch yr adran ar " sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo?".

Faint y mae'n costio?

Mae faint y mae'n costio'n dibynnu ar faint rydych chi'n cael eich talu, ond fe fydd rhwng 5.5% a 7.5% o'ch tâl.

Bydd eich cyfradd yn dibynnu ar ba fand tâl rydych chi ynddo.

Bydd y gost go iawn i chi'n llai gan nad ydych chi'n talu treth ar y swm rydych chi'n ei dalu i mewn i'ch pensiwn. Mae'n bosibl y byddwch chi hefyd yn talu Yswiriant Gwladol ar gyfradd is.

 

Enghraifft

Mae Alex yn gweithio amser llawn ac mae'n cael cyflog o £20,000 y flwyddyn; mae hyn yn golygu mai band 3 y mae ynddo, felly fe fydd yn talu 5.9% o £20,000.

Daw hyn i £98 y mis, ond bydd y gost go iawn iddo ef yn llai na £65 ar ôl arbedion treth ac Yswiriant Gwladol.

Os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor byddwch chi dim ond yn talu cyfraniadau ar y tâl go iawn rydych chi'n ei dderbyn.

Cyfraddau cyfrannu

Beth ydw i'n ei dalu?

Mae'ch cyfradd gyfrannu'n dibynnu ar faint rydych chi'n cael eich talu, ond fe fydd rhwng 5.5% a 7.5% o'ch tâl pensiynadwy. Mae'r gyfradd rydych chi'n ei thalu'n dibynnu ar ba fand tâl rydych chi ynddo.

Os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor, caiff eich cyfradd ei seilio ar y tâl am eich swydd fel be bai'n un amser llawn, er mai dim ond ar y tâl go iawn rydych chi'n ei ennill rydych chi'n talu cyfraniadau.

Dyma'r bandiau tâl sydd ar waith o fis Ebrill 2013:

Band tâl Os mai dyma yw'ch tâl blynyddol: Byddwch chi'n talu cyfradd gyfrannu o:
1 Hyd at £13,700 5.5%
2 Mwy na £13,701 a hyd at £16,100 5.8%
3 Mwy na £16,101 a hyd at £20,800 5.9%
4 Mwy na £20,801 a hyd at £34,700 6.5%
5 Mwy na £34,701 a hyd at £46,500 6.8%
6 Mwy na £46,501 a hyd at £87,100 7.2%
7 Mwy na £87,100 7.5%

Caiff ystodau'r bandiau tâl eu cynyddu bob mis Ebrill yn unol â chostau byw.


Sut galla' i gynyddu fy muddion?

Gallwch chi dalu mwy i ychwanegu at eich buddion ymddeol.

Mae yna dair ffordd y gallwch chi gynyddu'ch buddion yn y Cynllun.

 • Prynu pensiwn ychwanegol
 • Talu Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)
 • Prynu buddion goroeswr ar gyfer partner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Cofiwch eich bod chi'n cael gostyngiad yn y dreth ar gyfraniadau ychwanegol, sy'n lleihau'r gost go iawn i chi.

Mae yna gyfyngiadau ar swm y cyfraniadau ychwanegol y cewch eu talu. I gael gwybod mwy, cysylltwch â ni.

 

Prynu pensiwn ychwanegol

Gallwch chi brynu mwy o bensiwn mewn camau o £250. Er enghraifft, gallwch chi roi hwb i'ch pensiwn blynyddol fesul £250, neu fesul £500, hyd at uchafswm o £5,000.

Gallwch chi naill ai:

 • Prynu mwy o bensiwn i chi'ch hun yn unig, neu
 • Brynu mwy o bensiwn i chi'ch hun ac i'ch dibynyddion

Caiff y pensiwn ychwanegol rydych chi'n ei brynu ei dalu'r un ffordd â'ch pensiwn ymddeol.

Faint y mae'n costio?

Bydd y gost i chi'n dibynnu ar nifer o ffactorau.

Dyma rai enghreifftiau cyffredinol, ond fe fydd angen ichi gael dyfynbris oddi wrthym ni i gael gwybod faint y bydd yn costio i chi.

I gael gwybod mwy cysylltwch â ni

Talu Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)

Gallwch chi dalu mwy o gyfraniadau i'n cynlluniau AVC (neu gynlluniau AVC "mewnol" i roi enw arall arnynt).

Byddwch chi'n dewis faint i'w dalu mewn AVCs a sut maent yn cael eu buddsoddi. Fe ddaw yr arian yn syth o'ch tâl, gan fynd i'r darparwr AVC a fydd yn ei fuddsoddi ar eich rhan.

Beth fydd yn digwydd pan fydda' i'n ymddeol?

Gallwch chi naill ai defnyddio'ch AVCs i gymryd cyfandaliad o'r gronfa pan fyddwch chi'n ymddeol, neu gallwch chi brynu blwydd-dal.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu AVCs, cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Prynu buddion goroeswr ar gyfer partner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Dim ond aelodaeth yn y Cynllun o 6 Ebrill 1988 a ddefnyddir i ddarparu buddion goroeswr ar gyfer partner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Os ydych chi wedi enwebu'ch partner i dderbyn buddion o'r cynllun, mae'n bosibl talu cyfraniadau buddion goroeswr ychwanegol (ASBCs) i estyn y pensiwn ar ei gyfer i gynnwys cyfnodau o'ch aelodaeth cyn 6 Ebrill 1988.

Os byddwch chi'n penderfynu gwneud hyn, fe fyddwch chi'n rhoi mwy o sicrwydd i'ch partner. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn talu ASBCs, cysylltwch â ni.

Sylwch

Efallai eich bod chi eisoes wedi ymrwymo i brynu aelodaeth ychwanegol, ond mae'r opsiwn hwn bellach wedi'i gau ac ni allwn ni dderbyn unrhyw geisiadau newydd.

Cael gwybod am ffyrdd eraill o roi hwb i'ch pensiwn.


Enghraifft o'r gost i brynu pensiwn ychwanegol

Enghraifft 1

Mae Kyle yn 25 oed ac mae eisiau prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £1,000 iddo'i hun.

Mae eisiau talu'r cyfraniadau ychwanegol y buasai'n rhaid iddo eu gwneud dros 20 mlynedd.

Bydd prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £1,000 yn costio £33.88 y mis am yr 20 mlynedd nesaf (cyfanswm o £8,131.20).

Pe bai Kyle eisiau prynu pensiwn ychwanegol o £1,000 iddo ef ei hun a hefyd darparu swm ychwanegol ar gyfer ei ddibynyddion, buasai'n costio £37.60 y mis iddo am yr 20 mlynedd nesaf (cyfanswm o £9,024).

Enghraifft 2

Mae Marion yn 47 oed ac mae eisiau prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £750 iddi ei hun.

Mae hi eisiau talu am hyn dros 10 mlynedd.

Buasai prynu pensiwn blynyddol ychwanegol o £750 yn costio £94.38 y mis am y 10 mlynedd nesaf (cyfanswm o £11,325.60).

Pe bai Marion eisiau prynu pensiwn ychwanegol o £750 iddi hi ei hun a hefyd swm ychwanegol ar gyfer ei dibynyddion, buasai'n costio £97.89 y mis iddi am y 10 mlynedd nesaf (cyfanswm o £11,746.80).


Beth os ydw i'n gweithio rhan-amser neu amser tymor?

Rydych chi dim ond yn talu cyfraniadau ar y tâl go iawn rydych chi'n ei ennill.

Ond y tâl am eich swydd fel be bai'n un amser llawn sy'n pennu pa fand tâl rydych chi ynddo, ac felly pa gyfradd gyfrannu sy'n berthnasol i chi.

Enghraifft

Mae Kate yn gweithio rhan-amser. Mae hi'n gweithio hanner oriau cydweithiwr amser llawn.

Mae hi'n derbyn tâl rhan-amser go iawn o £9,000, ond y tâl am ei swydd pe bai'n un amser llawn yw £18,000, felly daw o fewn band tâl 3. Mae hyn yn golygu mai 5.9% yw ei chyfradd gyfrannu, ond bydd yn talu hyn ar ei thâl o £9,000 yn unig.

Gwelwch " sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo?" i gael mwy o fanylion am sut mae'ch buddion yn cael eu cyfrifo pan rydych chi'n ymddeol os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor.


Beth os ydw i'n absennol o'r gwaith?

Mae yna sawl rheswm pam y gallech chi fod yn absennol o'r gwaith, a gall pob un ohonynt effeithio'n wahanol ar eich buddion pensiwn. Yn eu plith mae:

 • Absenoldeb am resymau teuluol (absenoldeb mamolaeth, absenoldeb tadolaeth neu absenoldeb mabwysiadu)
 • Absenoldeb salwch
 • Absenoldeb y Lluoedd Wrth Gefn
 • Caniatâd awdurdodedig i fod yn absennol
 • Mynd ar streic
 • Gwasanaeth rheithgor

cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.


Trosglwyddo buddion

Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu trosglwyddo pensiwn i mewn i'r Cynllun o'ch cynlluniau neu drefniadau pensiwn blaenorol, gan gynnwys cynlluniau Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus eraill.

Os ydych chi eisiau trosglwyddo pensiwn i mewn i'r Cynllun, fe ddylech chi lenwi'r ffurflen trosglwyddo y gallwch ddod o hyd o dan "Gwybodaeth ddefnyddiol".

 • Byddwn ni'n rhoi amcangyfrif ichi o'r hyn y buasai'r buddion sy'n cael eu trosglwyddo'n ei brynu ichi yn y Cynllun Pensiwn.
 • Yna gallwch chi benderfynu a ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo ai peidio.

Dim ond 12 mis ar ôl ymuno â'r Cynllun sydd gennych chi i drosglwyddo pensiwn blaenorol i mewn i'r Cynllun.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo pensiwn blaenorol ai peidio'n benderfyniad pwysig.

Fe ddylech chi gael cyngor ariannol annibynnol cyn penderfynu a fyddwch chi'n trosglwyddo hawliau pensiwn i mewn i'r Cynllun ai peidio.