Buddion teuluoedd

Os byddwch chi'n marw pan rydych chi'n dal i fod yn gweithio, mae'r Cynllun yn sicrhau bod yna gymorth i'ch teulu.

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, gall ddarparu:

  1. Cyfandaliad marwolaeth
  2. Pensiynau goroeswr
  3. Pensiynau plant

Caiff y buddion eu seilio ar eich tâl ar y pryd a, lle bo'n briodol, ar yr aelodaeth y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi ddod yn 65 oed.


Cyfandaliad marwolaeth

Mae cyfandaliad marwolaeth sydd deirgwaith eich tâl yn daladwy.

Gallwch chi ddefnyddio'r i ddweud wrthym pwy y buasech chi'n hoffi i ni dalu'r cyfandaliad marwolaeth iddynt drwy lenwi'r ffurflen y gallwch ddod o hyd o dan "Gwybodaeth ddefnyddiol".


Pensiynau goroeswr

Pan fyddwch chi'n marw, mae'n bosibl y gallwn ni dalu pensiwn i'ch gwr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu a'ch plant dibynnol.

Swm y pensiwn goroeswr os byddwch chi'n marw pan rydych chi'n dal i fod yn gweithio:

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol ac mae'n rhaid ichi fod wedi llenwi ffurflen enwebu. Gwelwch pwy fydd yn cael fy muddion i gael gwybod mwy.

Cyfrifo swm pensiwn goroeswr

I'ch gwr neu'ch gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Tâl terfynol x aelodaeth ÷ 160

Sylwch

dim ond eich aelodaeth o 6 Ebrill 1988 a ddefnyddir ar gyfer partneriaid sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'u henwebu, er bod gennych chi opsiwn i dalu cyfraniadau buddion goroeswr ychwanegol (ASBCs) i estyn y buddion i gynnwys cyfnodau cynharach o aelodaeth o'r Cynllun.

Pwysig

Mae'ch aelodaeth wedi'i seilio ar eich aelodaeth ar ddyddiad eich marwolaeth yn ogystal â'r aelodaeth gyfan y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi ddod yn 65 oed, pe baech wedi goroesi ac aros yn y cynllun tan hynny.

Os oes yna fwy nag un plentyn dibynnol, byddant yn rhannu'r pensiwn yn gyfartal


Pwy fydd yn cael fy muddion?

Cyfandaliad marwolaeth

Y ni sy'n penderfynu'n derfynol pwy i dalu'r cyfandaliad iddo. Fel rheol, fe fyddwn ni'n talu hwn i'r sawl rydych chi wedi gofyn i ni ei dalu.

Gallwch chi lenwi'r ffurflen enwebu buddiolwr ar gyfer taliad marwolaeth i roi gwybod i ni am eich dymuniadau.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon o dan yr adran "gwybodaeth ddefnyddiol".

Pensiynau goroeswr

Mae pensiynau goroeswr yn daladwy i'ch gwr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol a bydd angen ichi lenwi ffurflen enwebu partner sy'n cyd-fyw â chi.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon o dan yr adran "gwybodaeth ddefnyddiol".

Mae pensiynau plant yn daladwy i unrhyw blant dibynnol cymwys sydd gennych chi o bosibl pan fyddwch chi'n marw.

Please cysylltwch â ni os ydych chi eisiau gwybod mwy.

Gwybodaeth ddefnyddiol