Gadael

Os byddwch chi'n newid swyddi o gwbl, gallwch chi gadw'r buddion rydych chi wedi'u hadeiladu yn y Cynllun neu gallwch chi eu trosglwyddo i gynllun pensiwn arall.

Os byddwch chi'n dychwelyd i weithio i lywodraeth leol ar ryw adeg, gallwch chi ailymuno â'r Cynllun neu â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol rhywle arall.

Alla' i optio allan o'r Cynllun?

Er bod aelodaeth o'r Cynllun yn awtomatig mewn llawer o achosion, nid yw'n orfodol - gallwch chi ganslo'ch aelodaeth unrhyw adeg. 'Optio allan'.

Pwysig

Heblaw am y prif fuddion ymddeol, fe fydd yna bethau eraill na fyddwch chi'n gallu manteisio arnynt, fel cael eich diogelu os byddwch chi'n dod yn sâl. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol cyn optio allan.

Gadael cyn ichi ymddeol

Os byddwch chi'n gadael y Cynllun cyn ichi ymddeol, gallwch chi ddewis beth i'w wneud â'ch buddion yn y Cynllun Pensiwn.

Mae'ch dewisiadau'n dibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn

Pan fyddwch chi'n gadael, dyma fydd eich opsiynau:

  • Gallwch chi hawlio ad-daliad o'ch cyfraniadau
  • Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu trosglwyddo'ch buddion i drefniant pensiwn newydd
  • Gallwch chi ohirio'ch penderfyniad hyd nes eich bod chi'n gwybod beth rydych chi eisiau ei wneud - ad-daliad wedi'i rewi yw'r enw ar hyn.

Pan fyddwch chi'n gadael, fe fydd gennych chi ddau opsiwn

Mwy nag un swydd

Os ydych chi'n aelod ar gyfer mwy nag un swydd, ac yn gadael un ohonynt, gallwch chi unwaith eto ddewis rhwng ad-daliad, neu fuddion gohiriedig (gan ddibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi bod yn aelod). Neu gallwch chi drosglwyddo'r aelodaeth i gyfrif yn y swydd arall.


Trosglwyddo buddion allan

Gallwch chi drosglwyddo'ch buddion i gynllun pensiwn arall cyn belled â bod y cynllun newydd yn fodlon ichi eu trosglwyddo.

Os ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion, fe ddylech chi ddweud wrth eich cynllun newydd bod gennych chi fuddion yn y Cynllun Pensiwn.

  • Byddant yn cysylltu â ni i gael gwybod beth yw'r gwerth i'w drosglwyddo, ac yn rhoi gwybod ichi beth yw gwerth y buddion yn eu cynllun nhw.
  • Yna, bydd eich cynllun pensiwn neu'ch cyflogwr newydd yn gweithio gyda chi er mwyn ichi benderfynu a ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo ai peidio.
  • Os byddwch chi'n penderfynu'ch bod chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo, byddant yn gofyn i ni dalu'r swm sydd i'w drosglwyddo i'ch cynllun pensiwn newydd.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion ai peidio'n benderfyniad pwysig. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol.


Ad-daliadau

Mae'n rhaid ichi fod ag aelodaeth o lai na 3 mis yn y Cynllun i gael ad-daliad o'ch cyfraniadau, ac mae'n rhaid ichi beidio â bod wedi trosglwyddo buddion o gynllun pensiwn arall.

Dim ond eich cyfraniadau eich hun y gellir eu had-dalu; ni ellir ad-dalu'r rheiny y mae'ch cyflogwr wedi'u talu. Fe fydd yna ddidyniadau i gyfrif am dreth ac Yswiriant Gwladol.


Buddion gohiriedig

Cadw'ch buddion yn y Cynllun Pensiwn

Caiff eich buddion eu cyfrifo pan fyddwch chi'n gadael y Cynllun, ar sail swm yr aelodaeth rydych chi wedi'i hadeiladu a'ch tâl pan fyddwch chi'n gadael, yn yr un modd ag y maent yn cael eu cyfrifo ar gyfer ymddeol.

Yna, maent yn cael eu cadw yn y Cynllun lle bydd eu gwerth yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, nes eu bod yn cael eu talu.

Cael gwybod mwy

Gallwch chi ddarllen mwy am yr hyn sy'n digwydd i'ch buddion os byddwch chi'n eu cadw yn y Cynllun yn adran y wefan hon ar wedi rhoi'r gorau i dalu i mewn.


Optio allan

Os ydych chi eisiau canslo'ch aelodaeth, cewch optio allan o ddechrau'ch cyfnod tâl nesaf. .

Os byddwch chi'n optio allan, fe fyddwch chi'n cael yr un opsiynau ac y buasech chi'n eu cael pe baech chi'n gadael cyn ichi ymddeol.

Sut ydw i'n optio allan?

Os ydych chi eisiau optio allan, mae angen ichi roi gwybod i'ch cyflogwr yn ysgrifenedig. Gallwch chi ofyn iddynt ganslo'ch aelodaeth unrhyw adeg ar ôl eich cais. Fel arall, fe fyddant yn ei chanslo o ddechrau'r cyfnod tâl nesaf. Sylwch na fyddwn yn derbyn unrhyw ffurflen optio allan sydd wedi'i llenwi cyn i chi ddechrau yn y swydd.

Pwysig

Heblaw am y prif fuddion ymddeol, fe fydd yna bethau eraill na fyddwch chi'n gallu manteisio arnynt, fel cael eich diogelu os byddwch chi'n dod yn sâl, a buddion marw yn y swydd. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol cyn optio allan.