LGPS 2014 – Amddiffyniad Trosiannol

Cyflwyniad

Yn dilyn cyflwyno Cynllun Cyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi’i Adbrisio (CARE) ar gyfer y CPLlL o 1 Ebrill 2014 mae nifer o amddiffyniadau ar waith ar gyfer yr unigolion hynny sydd yn y cynllun ers 31 Mawrth 2014. Crynhoir y rhain isod:

Mae popeth rydych chi wedi'i gronni yn y CPLlL hyd at 31 Mawrth 2014 wedi'i ddiogelu'n llawn. Felly ni fyddwch ar eich colled o ran unrhyw un o'r buddion blaenorol rydych wedi'u hennill, na'r dyddiad y byddech wedi disgwyl gallu eu derbyn heb ostyngiad. Y buddion rydych chi'n eu cronni yn y CPLlL o 1 Ebrill 2014 ymlaen a hynny'n unig, sy'n destun rheolau'r cynllun newydd.

Bydd yr holl fuddion a gronnwyd yn y CPLlL hyd at 31 Mawrth 2014 yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'ch tâl terfynol (fel y'i diffinnir yn y CPLlL ar 31 Mawrth 2014) pan fyddwch yn gadael y cynllun yn y pen draw neu'n ymddeol. O ganlyniad byddwch yn derbyn budd yr holl godiadau cyflog a hyrwyddiadau yn y dyfodol wrth asesu'r tâl terfynol i'w ddefnyddio wrth gyfrifo'ch buddion CPLlL cyn 1 Ebrill 2014.

Os byddwch yn gadael y cynllun cyn eich oedran ymddeol arferol gyda buddion ymddeol gohiriedig bydd eich buddion yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw.

Os byddwch yn ail-ymuno â'r cynllun yn ddiweddarach ac yn cydgrynhoi eich cyfnodau o aelodaeth â'r cynllun, ar yr amod nad oes gennych seibiant mewn aelodaeth o fwy na 5 mlynedd o unrhyw gynllun pensiwn gwasanaeth cyhoeddus (ee athrawon, y GIG, cynlluniau'r gwasanaeth sifil ), bydd unrhyw fuddion CPLlL cyn 1 Ebrill 2014 yn cael eu cyfrifo ar eich cyflog terfynol pan fyddwch yn gadael y cynllun yn y pen draw neu'n ymddeol.

Os byddwch yn cael seibiant o fwy na 5 mlynedd o unrhyw aelodaeth o gynlluniau pensiwn gwasanaeth cyhoeddus, a'ch bod wedi penderfynu cydgrynhoi cyfnodau o aelodaeth CPLlL, ni fyddai unrhyw fuddion cyn 1 Ebrill 2014 yn cael eu cynnwys yn yr amddiffyniad cyflog terfynol ond yn hytrach byddent yn cael eu trosi'n fudd Cyfartaledd Cyflog Gyrfa wedi’i Adbrisio (CARE) yn y cynllun.

Mae eich oedran ymddeol arferol o 65 wedi'i warchod ar gyfer unrhyw fuddion rydych chi wedi'u cronni yn y CPLlL hyd at 31 Mawrth 2014. Wrth gwrs, bydd oedran ymddeol arferol wedi ei gysylltu ag oedran pensiwn y Wladwriaeth o ran y buddion rydych chi'n eu cronni yn y cynllun o 1 Ebrill 2014, a fydd dros amser yn fwy na 65 oed.

Mae unrhyw amddiffyniad yn nhermau'r rheol 85 yn parhau i fod yn berthnasol o 1 Ebrill 2014 yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Yr unig amser na fydd yn gymwys yn awtomatig yw pan fyddwch chi'n penderfynu yn wirfoddol i gymryd eich buddion CPLlL yn 55 oed neu wedi hynny a chyn 60 oed. Yn y fath sefyllfa gall eich cyflogwr ddewis ei gymhwyso os yw'n dymuno.

 

Gan fod y rheolau sy'n llywodraethu rheol 85 yn gymhleth dylech gysylltu â gweinyddwr eich Cronfa i gael manylion sut y gallai fod yn berthnasol i chi.

Cyhoeddodd y Llywodraeth amddiffyniad penodol ar gyfer unrhyw unigolyn sy'n ymddeol o'r CPLlL yn 65 oed a chanddynt hawl ar unwaith i fuddion ac, sydd o fewn 10 mlynedd i'r oedran hwnnw ar 1 Ebrill 2012.  Gelwir yr amddiffyniad yn "sail statudol". Bydd cyfrifo'r sail statudol yn sicrhau y byddwch yn derbyn pensiwn heb fod yn llai na phetaech wedi parhau yn yr hen gynllun.

Mae yna hefyd amodau eraill – rhaid eich bod:

  • Wedi talu i mewn i’r Cynllun ar 31 Mawrth 2012
  • Heb gael toriad mewn gwasanaeth o fwy na 5 mlynedd
  • Heb fod wedi derbyn unrhyw fuddion CPLlL
  • Heb eithrio o’r Cynllun

Os yw'r sail statudol yn berthnasol i chi, ar yr adeg y byddwch yn ymddeol bydd cymhariaeth yn cael ei gwneud rhwng y buddion y gallech fod wedi'i dderbyn pe na bai'r cynllun wedi newid o 1 Ebrill 2014 a'r buddion y byddai disgwyl ichi eu derbyn o ganlyniad i'r cynllun newydd. (os ydych chi yn y cynllun 50/50 dyma'r pensiwn y byddech chi wedi'i ennill yn y cynllun llawn a ddefnyddir i gyfrifo'r sail statudol). Os yw'r buddion y byddech wedi disgwyl eu cael pe bai'r hen gynllun wedi parhau yn fwy, bydd y gwahaniaeth yn cael ei ychwanegu at eich pensiwn.

Os ydych chi'n prynu aelodaeth ychwanegol, yn prynu cyfnodau blaenorol o gyflogaeth ran-amser yn ôl, yn prynu pensiwn ychwanegol trwy ARC neu fuddion goroesi ychwanegol trwy ASBC yn union cyn 1 Ebrill 2014, bydd y contractau hyn yn parhau o'r dyddiad hwnnw o dan yr un telerau.

 

Yn yr un modd, os ydych chi'n talu cyfraniadau gwirfoddol ychwanegol (AVCs) bydd y rhain hefyd yn parhau ar yr un telerau ag o'r blaen.