Pensiynau ar gyfer Cynghorwyr

Pan fydd aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn cael ei chynnig gwneir hynny dan gynllun lwfansau'r cyngor. Mae'n agored i gynghorwyr a meiri etholedig dan 75 oed o gynghorau sir a chynghorau rhanbarthol Lloegr neu gynghorau bwrdeistref Llundain neu gynghorau sir neu gynghorau bwrdeistref sirol Cymru.

Mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn gynllun buddion diffiniedig ac wedi'i gwarantu gan y gyfraith. Bydd eich buddion pensiwn yn seiliedig ar nifer y blynyddoedd y buoch yn aelod o'r cynllun a chyfartaledd eich cyflog fel cynghorydd.p>

Sut allaf ymaelodi a faint fydd y gost i mi?

Eich dewis chi fydd ymuno â'r cynllun ac ni fyddwch yn ymaelodi'n awtomatig. Os ydych am ymuno llenwch a dychwelwch ffurflen ymaelodi. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais bydd yn cael ei phrosesu gan y tîm pensiynau a bydd hysbysiad ffurfiol yn cael ei anfon atoch.

Eich cyfraniadau fydd 6% o'ch lwfansau fel cynghorydd. Os ydych yn talu treth byddwch yn cael gostyngiad yn y dreth ar eich cyfraniadau ac os ydych yn talu Yswiriant Gwladol byddwch yn talu cyfradd is o gyfraniadau Yswiriant Gwladol (hyd at oedran ymddeol y Wladwriaeth).

Gallwch ddod o hyd ganllaw defnyddiol o dan yr adran "gwybodaeth ddefnyddiol".

Gwybodaeth ddefnyddiol