Ymddeol

Gallwch chi edrych ymlaen at bensiwn sy'n cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, a hynny am weddill eich oes.

Mae'n bosibl ymddeol a chymryd eich buddion pan rydych chi mor ifanc â 55 oed, hyd at 65 oed a thu hwnt, hyd yn oed. Os yw'ch iechyd yn wael, nid oes unrhyw derfyn oedran o gwbl.

I fod â hawl i fuddion, mae'n rhaid ichi fod wedi bod yn aelod am o leiaf 3 mis, neu fod wedi trosglwyddo hawliau pensiwn eraill i mewn i'r Cynllun.

Gallwch chi hyd yn oed symud yn raddol i ymddeoliad - cael gwybod mwy am ymddeoliad ymddeoliad hyblyg.

Pryd alla' i ymddeol?

Oedran ymddeol arferol y Cynllun yw 65 oed. Gallwch chi ymddeol pan fyddwch chi'n cyrraedd yr oedran hwn a derbyn eich buddion llawn, heb fod angen caniatâd eich cyflogwr.

Ond mae pobl yn ymddeol ac yn cymryd buddion am wahanol resymau ac ar wahanol oedrannau.

Mae yna reolau arbennig sy'n ymwneud â phob math o ymddeoliad, ac mae'r adran hon yn edrych ar y gwahanol opsiynau ymddeol.

Opsiynau ymddeol

Bydd y pensiwn y byddwch chi'n ei dderbyn yn cynnwys unrhyw bensiwn ychwanegol rydych chi wedi'i brynu.


Sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo?

Defnyddir eich tâl terfynol a'ch aelodaeth i gyfrifo'ch buddion..

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth ÷ 60

Gallwch chi gymryd rhan o'ch buddion fel cyfandaliad di-dreth, ond fe fydd yn rhaid ichi ildio rhywfaint o'ch pensiwn i wneud hyn.

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth ÷ 80

Cyfandaliad = pensiwn x 3

Gallwch chi ddewis ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad mwy.

yna caiff dau swm eich pensiwn a'ch cyfandaliad di-dreth eu hadio i roi cyfanswm eich buddion ichi.

Beth os ydw i'n gweithio rhan-amser neu amser tymor?

Os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor, defnyddir y gyfradd ar gyfer eich tâl fel pe bai'n swydd amser llawn i gyfrifo'ch buddion. Caiff eich aelodaeth ei seilio ar yr oriau go iawn rydych chi'n eu gweithio.

Enghraifft o sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo

Mae Bob yn ennill £20,000 y flwyddyn.

Mae Bob wedi adeiladu aelodaeth o 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008, a bydd yn adeiladu aelodaeth o 20 mlynedd arall yn y Cynllun cyn iddo ymddeol.

Dyma fydd ei fuddion:

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/80

Pensiwn = £20,000 x 20 ÷ 80 = £5,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £5,000 x 3 = £15,000

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/60

Pensiwn = £20,000 x 20 ÷ 60 = £6,667 y flwyddyn

Pensiwn = £11,667 y flwyddyn

Cyfandaliad = £15,000

Gall Bob hefyd ddewis ildio rhywfaint o'i bensiwn i gael cyfandaliad mwy fyth.

Enghraifft o sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo os ydw i'n gweithio rhan-amser

Mae Sue y gweithio rhan-amser ac yn ennill £10,000 y flwyddyn, a'r tâl am ei swydd pe bai'n amser llawn yw £20,000.

Bu'n gweithio am aelodaeth o 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a bydd yn gweithio am 10 mlynedd arall cyn iddi ymddeol.

Mae Sue bob amser wedi gweithio hanner oriau cydweithiwr amser llawn, felly 10 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a 5 mlynedd ar ôl 1 Ebrill 2008 yw'r aelodaeth a ddefnyddir i gyfrifo'i buddion ymddeol.

Dyma fydd ei buddion:

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/80

Pensiwn = £20,000 x 10 ÷ 80 = £2,500 y flwyddyn

Cyfandaliad = pensiwn blynyddol x 3

Cyfandaliad = £2,500 x 3 = £7,500

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/60

Pensiwn = £20,000 x 5 ÷ 60 = £1,667 y flwyddyn

Pensiwn = £4,167 y flwyddyn

Cyfandaliad = £7,500

Gall Sue hefyd ddewis ildio rhywfaint o'i phensiwn i gael cyfandaliad mwy fyth.


Alla' i gymryd cyfandaliad pan fydda' i'n ymddeol?

Pan fyddwch chi'n ymddeol, gallwch chi gymryd rhan o'ch buddion fel cyfandaliad, ac mae hwn fel rheol yn ddi-dreth.

  • Os oeddech chi'n aelod o'r Cynllun cyn 1 Ebrill 2008 mae cyfandaliad yn cael ei ddarparu ichi fel mater o drefn.
  • Os gwnaethoch chi ymuno ar ôl 1 Ebrill 2008 nid yw'r Cynllun mwyach yn darparu cyfandaliad fel mater o drefn, ond gallwch chi ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad.

Os ydych chi eisiau cymryd cyfandaliad, neu gynyddu maint eich cyfandaliad, mae'n rhaid ichi ildio £1 o bensiwn i ennill cyfandaliad o £12.

Enghraifft

Pan mae Jane yn ymddeol mae wedi adeiladu'r buddion a ganlyn:

Pensiwn = £6,667 y flwyddyn

Os yw Jane eisiau cymryd cyfandaliad o £20,000 fe fydd yn rhaid iddi ildio £1,667 o'i phensiwn.

Cyfandaliad ÷ 12 = swm y pensiwn y bydd angen ichi ei ildio.

Dyma fydd ei buddion:

Pensiwn = £5,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £20,000

Sylwch

You must let us know before you retire if you want to give up some of your pension for a lump sum.


A fydd fy mhensiwn yn cynyddu?

Unwaith y dechreuir talu'ch pensiwn fe fydd yn cael ei gynyddu'n unol â chostau byw bob blwyddyn.

Ond os byddwch chi'n ymddeol yn gynnar cyn ichi ddod yn 55 oed, telir yr un swm ag yr ydoedd ar y dechrau hyd nes eich bod chi'n 55 oed.

Bryd hynny, byddwn ni'n cynyddu'r pensiwn i'w wneud yn gyfartal â'r swm y buasai wedi bod pe bai wedi'i gynyddu bob blwyddyn ers ichi ymddeol.

Os gwnaethoch chi ymddeol oherwydd iechyd gwael, caiff eich pensiwn ei gynyddu bob blwyddyn waeth beth fo'ch oedran.

Byddwn ni'n cysylltu â chi bob mis Ebrill â manylion eich codiad pensiwn.


Ymddeol yn gynnar

Gallwch chi ymddeol cyn ichi ddod yn 65 oed ond mae angen ichi gael caniatâd eich cyflogwr ac mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau.

Ymddeol yn gynnar ar eich cais chi

Gallwch chi ddewis ymddeol yn gynnar pan fyddwch chi'n dod yn 55 oed, ond mae'n rhaid ichi gael caniatâd eich cyflogwyr i gymryd buddion cyn ichi ddod yn 60 oed.

Os byddwch chi'n dewis ymddeol cyn dod yn 65 oed, mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau gan y byddant yn cael eu talu am fwy o amser.

Mae faint mae'ch buddion yn cael eu lleihau'n dibynnu ar ba mor gynnar rydych chi'n ymddeol.

Enghraifft

Mae Stan yn 64 oed pan mae'n penderfynu ymddeol. Ei oedran ymddeol arferol yw 65 oed.

Dyma ei fuddion:

Pensiwn = £4,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £11,500

Gan ei fod yn ymddeol flwyddyn yn gynnar, caiff ei fuddion eu lleihau.

Y buddion go iawn y bydd yn eu derbyn yw:

Pensiwn = £3,760 y flwyddyn (lleihad o 6%)

Cyfandaliad = £11,270 (lleihad o 2%)

cysylltwch â ni os ydych chi eisiau trafod eich sefyllfa chi.

Ymddeol yn gynnar oherwydd colli swydd neu o ganlyniad i arbedion effeithlonrwydd busnes

Os ydych chi'n colli'ch swydd â'ch cyflogwr, neu os yw'ch cyflogwr yn gofyn ichi ymddeol er mwyn cael arbedion effeithlonrwydd busnes a chithau'n 55 oed neu'n hyn, caiff eich buddion eu talu ar unwaith heb eu lleihau.


Ymddeol pan rydych chi'n hŷn na 65 oed

Os byddwch chi'n dal ati i weithio ar ôl dod yn 65 oed, fe fyddwch chi'n parhau i dalu i mewn i'r Cynllun, gan adeiladu buddion pellach.

Gallwch chi gymryd eich buddion pan:

  • fyddwch chi'n ymddeol, neu
  • pan fyddwch chi'n cyrraedd y noson cyn eich pen-blwydd yn 75 oed, neu
  • pan fydd eich cyflogwr wedi caniatáu ichi gael ymddeoliad hyblyg, pa un bynnag ddaw gyntaf.

Os byddwch chi'n cymryd eich buddion pan rydych chi'n hyn na 65 oed, yn ogystal â'r aelodaeth ychwanegol y byddwch chi'n ei hadeiladu yn y Cynllun, caiff eich pensiwn ei gynyddu gan y bydd yn dechrau'n hwyrach na'r disgwyl.


Ymddeoliad hyblyg

Pan fyddwch chi wedi dod yn 55 oed, os byddwch chi'n cwtogi ar eich oriau neu'n symud i swydd is, mae'n bosibl y gallwch chi ddechrau derbyn rhai o'r buddion pensiwn rydych chi wedi'u hadeiladu, neu bob un ohonynt, er eich bod chi'n dal i weithio - gan eich helpu i symud yn raddol i'ch ymddeoliad. Gallwch chi barhau i adeiladu buddion pellach yn y Cynllun.

Mae'n rhaid i'ch cyflogwr ganiatáu ichi gael ymddeoliad hyblyg.

A fydd fy muddion yn cael eu lleihau os bydda' i'n cymryd ymddeoliad hyblyg?

Os byddwch chi'n cymryd ymddeoliad hyblyg cyn ichi ddod yn 65 oed, gall eich buddion gael eu lleihau, yn union fel pe baech chi'n ymddeol yn gynnar.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymddeoliad hyblyg, gofynnwch i'ch cyflogwr pa opsiynau y mae'n eu cynnig.


Ymddeol oherwydd iechyd gwael

Mae'r Cynllun yn diogelu aelodau sy'n dod yn rhy sâl i weithio.

Os oes yn rhaid ichi adael y gwaith ar unrhyw oedran oherwydd salwch, mae'n bosibl y telir eich buddion ar unwaith cyn belled â'ch bod chi'n bodloni rhai amodau penodol.

Tybed beth fyddai fy muddion?

Mae'n bosibl y cewch chi eich pensiwn a'ch cyfandaliad heb eu lleihau, er eich bod chi'n ymddeol yn gynnar, ar sail eich aelodaeth ar y pryd yn ogystal â rhywfaint o aelodaeth ychwanegol fel isod.

Mae swm yr aelodaeth ychwanegol yn dibynnu ar ba mor debygol ydyw y byddwch chi'n gallu gwneud gwaith ar gyflog yn y dyfodol.

Gwahanol lefelau'r buddion yw:

  • Haen 1 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr na chyn ichi ddod yn 65 oed
  • Haen 2 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr ond gobaith o waith ar gyflog cyn ichi ddod yn 65 oed
  • Haen 3 - Gobaith o waith ar gyflog o fewn tair blynedd ar ôl gadael

Enghraifft

Os ydych chi'n rhan-amser ac yn ymddeol oherwydd iechyd gwael, caiff unrhyw aelodaeth ychwanegol a ddyfernir ichi ei lleihau i adlewyrchu'ch oriau rhan-amser pan rydych chi'n gadael. Nid yw hyn yn cynnwys sefyllfa lle rydych chi wedi cwtogi ar eich oriau ychydig cyn ichi adael oherwydd eich salwch.

Haen 1 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr na chyn ichi ddod yn 65 oed

Caiff eich buddion eu seilio ar eich aelodaeth ar y pryd, yn ogystal â'r aelodaeth gyfan y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi ddod yn 65 oed, pe baech chi wedi aros yn y Cynllun tan hynny.

Haen 2 - Dim gobaith o waith ar gyflog yn y tymor byr ond gobaith o waith ar gyflog cyn ichi ddod yn 65 oed

Caiff eich buddion eu seilio ar eich aelodaeth ar y pryd, yn ogystal â 25% o'r aelodaeth y buasech chi wedi'i hadeiladu nes ichi ddod yn 65 oed, pe baech chi wedi aros yn y Cynllun tan hynny.

Haen 3 - Gobaith o waith ar gyflog o fewn tair blynedd ar ôl gadael

Caiff eich buddion eu seilio ar eich aelodaeth ar y pryd yn unig.

Caiff eich pensiwn ei dalu am gyfnod cyfyngedig yn unig, a chaiff ei adolygu ar ôl 18 mis.


Enghraifft o ymddeol oherwydd iechyd gwael

Enghraifft 1

Mae Lisa ar fin ymddeol oherwydd iechyd gwael. Mae ganddi aelodaeth o 20 mlynedd hyd yma ac mae hi'n 45 oed, felly mae ganddi 20 mlynedd ar ôl nes iddi ddod yn 65 oed.

Nid oes UNRHYW obaith y bydd yn cael gwaith ar gyflog cyn iddi ddod yn 65 oed.

Felly mae hi'n ymddeol dan amodau Haen 1.

Caiff ei buddion eu seilio ar ei haelodaeth ar y pryd yn ogystal â'r aelodaeth gyfan y buasai wedi'i hadeiladu nes iddi ddod yn 65 oed.

Aelodaeth ar y pryd: 20 mlynedd

Aelodaeth y buasai wedi'i hadeiladu nes iddi ddod yn 65 oed pe bai wedi parhau i weithio: 20 mlynedd

Cyfanswm: 40 mlynedd

Enghraifft 2

Mae Donna ar fin ymddeol oherwydd iechyd gwael. Mae ganddi aelodaeth o 20 mlynedd hyd yma ac mae hi'n 45 oed, felly mae ganddi 20 mlynedd ar ôl nes iddi ddod yn 65 oed.

Nid oes UNRHYW obaith y bydd yn cael gwaith ar gyflog yn y tymor byr, ond MAE YNA obaith y bydd yn cael gwaith ar gyflog cyn iddi ddod yn 65 oed.

Felly mae hi'n ymddeol dan amodau Haen 2.

Yn yr achos hwn, caiff ei buddion eu seilio ar ei haelodaeth ar y pryd yn ogystal â 25% o'r aelodaeth y buasai wedi'i hadeiladu nes iddi ddod yn 65 oed.

Aelodaeth ar y pryd: 20 mlynedd

Aelodaeth y buasai wedi'i hadeiladu nes iddi ddod yn 65 oed pe bai wedi parhau i weithio x 25%: 5 mlynedd

Cyfanswm: 25 mlynedd

Gwybodaeth ddefnyddiol