Telerau defnyddio'r wefan

Mae'r dudalen hon (ynghyd â'r dogfennau y cyfeirir atynt arni) yn dweud wrthoch chi am y telerau y cewch ddefnyddio ein gwefan www.cronfabensiwnpowys.org  (ein gwefan) arnynt. Darllenwch y telerau defnyddio hyn yn ofalus cyn ichi ddechrau defnyddio'r wefan. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n dangos eich bod chi'n derbyn y telerau defnyddio hyn a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych chi'n cytuno â'r telerau defnyddio hyn, fe ddylech roi'r gorau i ddefnyddio ein gwefan.

Gwybodaeth amdanom ni

Gwefan y mae Hymans Robertson LLP ("Y ni") yn ei gweithredu yw www.cronfabensiwnpowys.org . Partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ydym sydd wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif cofrestru LLP OC310282 ac mae ein swyddfa gofrestredig yn One London Wall London EC2Y 5EA.

Cyrchu ein gwefan

Caniateir cyrchu ein gwefan ar sail dros dro, ac rydym yn cadw'r hawl i dynnu'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ar ein gwefan yn ôl, neu ei ddiwygio, yn ddirybudd (gweler isod). Ni fyddwn yn atebol os na fydd ein gwefan ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod am unrhyw reswm.

O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl y byddwn ni'n cyfyngu ar hygyrchedd rhai rhannau o'n gwefan, neu ein gwefan gyfan, i ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru â ni.

Wrth ddefnyddio ein gwefan, mae'n rhaid ichi gydymffurfio â darpariaethau ein polisi defnydd derbyniol.

Rydych chi'n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau sydd eu hangen ichi gael cyrchu ein gwefan. Rydych chi hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw un sy'n cyrchu ein gwefan trwy'ch cysylltiad rhyngrwyd chi'n ymwybodol o'r telerau hyn, a'u bod yn cydymffurfio â nhw.

Hawliau eiddo deallusol

Y ni yw perchennog neu drwyddedai yr holl hawliau eiddo deallusol yn ein gwefan, ac yn y deunydd sydd wedi'i gyhoeddi arni. Mae cytuniadau a deddfau hawlfraint ledled y byd yn diogelu'r darnau gwaith hynny. Cedwir pob hawl o'r fath.

Cewch argraffu un copi, a chewch lawrlwytho dyfyniadau o unrhyw dudalen(nau) o'n gwefan ichi gyfeirio atynt yn bersonol, a chewch ddwyn unrhyw ddeunydd sydd wedi'i bostio ar ein gwefan at sylw eraill yn eich sefydliad.

Ni chewch addasu copïau papur neu ddigidol o unrhyw ddeunyddiau rydych chi wedi'u hargraffu neu eu lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, a rhaid ichi beidio â defnyddio darluniadau, ffotograffau, darnau fideo neu sain neu unrhyw graffeg ar wahân i unrhyw destun sy'n cyd-fynd â nhw.

Rhaid bob amser cydnabod ein statws ni (a statws unrhyw gyfranwyr dynodedig) fel awduron deunydd ar ein gwefan.

Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o'r deunyddiau ar ein gwefan at ddibenion masnachol heb sicrhau trwydded i wneud hynny oddi wrthym ni neu oddi wrth ein trwyddedwyr.

Os byddwch chi'n argraffu, yn copïo neu'n lawrlwytho unrhyw ran o'n gwefan mewn modd sy'n torri'r telerau defnyddio hyn, daw eich hawl i ddefnyddio ein gwefan i ben ar unwaith a bydd yn rhaid ichi ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau rydych chi wedi'u gwneud o'r deunyddiau os gofynnwn am hynny.

Dibynnu ar wybodaeth sydd wedi'i phostio

Ni fwriedir i sylwadau a deunyddiau eraill sydd wedi'u postio ar ein gwefan fod yn gyngor y dylid dibynnu arno. Rydym felly'n ymwadu pob atebolrwydd a chyfrifoldeb os bydd y rheiny sy'n dod i'n gwefan, neu'r rheiny sydd wedi cael gwybod am unrhyw ran o'i chynnwys, yn dibynnu ar ddeunyddiau o'r fath.

Rydych chi'n derbyn bod unrhyw offeryn modelu'n defnyddio rhagdybiaethau cyffredinol ac nad yw'n ystyried eich amgylchiadau ariannol personol chi'ch hun, ac felly ni ddylech ddibynnu arno. Rydych chi'n cydnabod mai diben unrhyw offeryn modelu yw rhoi syniad o sefyllfa ac nad yw'n golygu na ddylech chi sicrhau cyngor ariannol annibynnol. Mae'r rhagdybiaethau hyn wedi'u harddangos ar y wefan hon.

Mae ein gwefan yn newid yn rheolaidd

Ein nod yw diweddaru ein gwefan yn rheolaidd, ac mae'n bosibl y byddwn ni'n newid y cynnwys unrhyw adeg. Os bydd angen, efallai na fydd ein gwefan ar gael i'w chyrchu am beth amser, neu efallai y byddwn yn ei chau am gyfnod amhenodol. Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o'r deunydd ar ein gwefan wedi dyddio ar ryw adeg benodol, ac nid oes unrhyw reidrwydd arnom i ddiweddaru deunydd o'r fath.

Ein hatebolrwydd

Mae'r deunydd sydd wedi'i arddangos ar ein gwefan wedi'i ddarparu heb unrhyw warantau, amodau neu warantiadau ynglyn â'i fanwl gywirdeb. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith rydym ni, aelodau eraill o'n grwp o gwmnïau a thrydydd partïon sy'n gysylltiedig â ni yn eithrio yn benodol:

 • Yr holl amodau, gwarantiadau a thelerau eraill a allai fod wedi'u hawgrymu fel arall gan statud, y gyfraith gyffredin neu gyfraith ecwiti.
 • Unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu niwed uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol a achosir i unrhyw ddefnyddiwr mewn cysylltiad â'n gwefan neu mewn cysylltiad â defnyddio, methu â defnyddio, neu ganlyniadau defnyddio ein gwefan, unrhyw wefannau y mae dolenni iddynt ohoni ac unrhyw ddeunyddiau sydd wedi'u postio arni gan gynnwys, heb gyfyngiad unrhyw atebolrwydd am:
 • golli incwm neu refeniw;
 • colli busnes;
 • colli elw neu gontractau;
 • colli arbedion disgwyliedig;
 • colli data;
 • colli ewyllys da;
 • amser rheoli neu amser swyddi a wastraffir; ac
 • am unrhyw golled neu niwed arall o unrhyw fath, sut fodd bynnag y mae'n digwydd, boed drwy'r gyfraith gamweddau (gan gynnwys esgeulustod), torri contract neu fel arall, hyd yn oed os oedd modd ei ragweld.
 • Nid yw hyn yn effeithio ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'n hesgeulustod, nac ar ein hatebolrwydd am gamliwio twyllodrus neu gamliwio ar fater sylfaenol, nac ar unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na chyfyngu arno dan gyfraith berthnasol.

Feirysau, hacio a throseddau eraill

Rhaid ichi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy fynd ati'n fwriadol i gyflwyno feirysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol. Rhaid ichi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i'n gwefan, y gweinydd y mae ein gwefan wedi'i storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n gwefan. Rhaid ichi beidio ag ymosod ar ein gwefan trwy gyfrwng ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwasgaredig gwrthod gwasanaeth.

Trwy dorri'r ddarpariaeth hon, fe fyddech chi'n troseddu dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn ni'n hysbysu'r awdurdodau perthnasol sy'n gorfodi'r gyfraith am unrhyw droseddu o'r fath, a byddwn ni'n cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy roi gwybod iddynt pwy ydych chi. Mewn achos o'r fath, daw eich hawl i ddefnyddio ein gwefan i ben ar unwaith.

Ni fyddwn ni'n atebol am unrhyw golled neu niwed a achosir gan ymosodiad gwasgaredig gwrthod gwasanaeth, feirysau neu ddeunyddiau eraill sy'n dechnolegol niweidiol a allai heintio eich offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu unrhyw ddeunydd perchnogol arall o ganlyniad i ddefnyddio ein gwefan neu i lawrlwytho unrhyw ddeunydd sydd wedi'i bostio arni, neu ar unrhyw wefan y mae dolenni iddi.

Dolenni i'n gwefan

Cewch greu dolen i'n hafan, cyn belled â'ch bod chi'n gwneud hynny mewn ffordd sy'n deg ac yn gyfreithlon ac nad yw'n pardduo ein henw da nac yn manteisio arno, ond rhaid ichi beidio â chreu dolen mewn ffordd sy'n awgrymu unrhyw fath o gysylltiad neu gymeradwyaeth ar ein rhan ni, lle nad oes cysylltiad neu gymeradwyaeth o'r fath yn bodoli.

Rhaid ichi beidio â chreu dolen o unrhyw wefan nad ydych chi'n berchen arni.

Ni cheir fframio ein gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw ran o'n gwefan heblaw yr hafan. Rydym yn cadw'r hawl i dynnu unrhyw ganiatâd i greu dolen yn ôl yn ddirybudd. Rhaid i'r wefan rydych chi'n creu dolen ohoni gydymffurfio ym mhob ffordd â'r safonau cynnwys y manylir arnynt yn ein polisi defnydd derbyniol.

Os hoffech chi ddefnyddio deunydd sydd ar ein gwefan mewn ffordd sy'n wahanol i'r hyn y manylir arno uchod, a fyddech cystal ag anfon eich cais i pensiynau@powys.gov.uk.

Dolenni o'n gwefan

Lle ceir dolenni ar ein gwefan i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, fe'u darperir er gwybodaeth yn unig. Nid oes gennym ni unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu niwed a allai ddeillio o'ch defnydd ohonynt.

Awdurdodaeth a chyfraith berthnasol

Llysoedd Lloegr fydd â'r unig awdurdodaeth dros unrhyw hawliad sy'n deillio o ymweld â'n gwefan, neu sy'n gysylltiedig â hi, er ein bod yn cadw'r hawl i ddwyn achos llys yn eich erbyn am dorri'r amodau hyn yn y wlad rydych chi'n byw ynddi neu unrhyw wlad berthnasol arall. Rheolir y telerau hyn gan gyfraith Lloegr.

Amrywiadau

Mae'n bosibl y byddwn ni'n diwygio'r telerau defnyddio hyn unrhyw adeg drwy ddiwygio'r dudalen hon. Mae disgwyl ichi ddarllen y dudalen hon o bryd i'w gilydd i sylwi ar unrhyw newidiadau rydym wedi'u gwneud, gan eich bod chi'n rhwym iddynt. Mae'n bosibl y bydd darpariaethau neu hysbysiadau a gyhoeddir mewn mannau eraill ar ein gwefan yn disodli rhai o'r darpariaethau yn y telerau hyn.

Eich pryderon

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglyn â deunydd sy'n ymddangos ar ein gwefan, cysylltwch â pensiynau@powys.gov.uk.

Diolch am ymweld â'n gwefan.