Aelodaeth

Caiff eich buddion eu cyfrifo pan fyddwch chi'n gadael y Cynllun, ar sail pa mor hir rydych chi wedi bod yn aelod a'ch tâl pan fyddwch chi'n gadael.

Yna, maent yn cael eu cadw yn y Cynllun lle bydd eu gwerth yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chostau byw, nes dechreuir eu talu. Yn aml, buddion gohiriedig. Find out more about sut mae'ch buddion gohiriedig yn cael eu cyfrifo pan fyddwch chi'n gadael.

Bob blwyddyn, fe fyddwn ni'n anfon datganiad atoch chi i ddangos gwerth diweddaraf eich buddion gohiriedig.

Beth fydd yn digwydd os bydda' i'n ailymuno â'r Cynllun neu â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol rhywle arall, yn ddiweddarach?

Os byddwch chi'n ailymuno â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol fe fyddwch chi'n dechrau adeiladu aelodaeth tuag at set newydd o fuddion, yn ogystal â'ch buddion gohiriedig sydd eisoes yn bodoli.

Fel rheol, fe fydd gennych chi opsiwn i gadw'r ddwy set hyn o fuddion ar wahân neu eu cyfuno i lunio un set o fuddion. Fel rheol, dim ond 12 mis o'r dyddiad ailymuno sydd gennych chi i ddewis i gysylltu'ch aelodaeth ohiriedig â'ch aelodaeth newydd, felly fe ddylech chi holi'ch cyflogwr newydd ynglyn â hyn cyn gynted â phosibl.


Sut mae fy muddion gohiriedig yn cael eu cyfrifo?

Defnyddir eich tâl terfynol a'ch aelodaeth pan wnaethoch chi adael y Cynllun i gyfrifo'ch buddion gohiriedig.

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth ÷ 60

Gallwch chi gymryd rhan o'ch buddion fel cyfandaliad di-dreth, ond fe fydd yn rhaid ichi ildio rhywfaint o'ch pensiwn i wneud hyn.

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth ÷ 80

Cyfandaliad = pensiwn x 3

Gallwch chi ddewis ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad mwy.

yna caiff dau swm eich pensiwn a'ch cyfandaliad eu hadio i roi cyfanswm eich buddion ichi.

Beth os ydw i'n gweithio rhan-amser neu amser tymor?

Os ydych chi'n gweithio rhan-amser neu amser tymor, defnyddir y gyfradd ar gyfer eich tâl fel pe bai'n swydd amser llawn i gyfrifo'ch buddion. Caiff eich aelodaeth ei seilio ar yr oriau go iawn rydych chi'n eu gweithio.

Enghraifft o sut mae fy muddion gohiriedig yn cael eu cyfrifo

Mae Bob yn ennill £20,000 y flwyddyn.

Roedd Bob wedi adeiladu aelodaeth o 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 ac aelodaeth o 3 blynedd o 1 Ebrill 2008 pan adawodd.

Dyma fydd ei fuddion:

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/80

Pensiwn = £20,000 x 20 ÷ 80 = £5,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £5,000 x 3 = £15,000

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/60

Pensiwn = £20,000 x 3 ÷ 60 = £1,000 y flwyddyn

Pensiwn = £6,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £15,000

Gall Bob hefyd ddewis ildio rhywfaint o'i bensiwn i gael cyfandaliad mwy fyth.

Enghraifft o sut mae fy muddion yn cael eu cyfrifo os ydw i'n gweithio rhan-amser

Mae Sue y gweithio rhan-amser ac yn ennill £10,000 y flwyddyn, a'r tâl am ei swydd pe bai'n amser llawn yw £20,000.

Bu'n gweithio am aelodaeth o 20 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a bydd yn gweithio am 10 mlynedd arall cyn iddi adael.

Mae Sue bob amser wedi gweithio hanner oriau cydweithiwr amser llawn, felly 10 mlynedd cyn 1 Ebrill 2008 a 5 mlynedd ar ôl 1 Ebrill 2008 yw'r aelodaeth a ddefnyddir i gyfrifo'i buddion.

Dyma fydd ei buddion

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/80

Pensiwn = £20,000 x 10 ÷ 80 = £2,500 y flwyddyn

Cyfandaliad = pensiwn blynyddol x 3

Cyfandaliad = £2,500 x 3 = £7,500

Pensiwn = tâl terfynol x aelodaeth x 1/60

Pensiwn = £20,000 x 5 ÷ 60 = £1,667 y flwyddyn

Pensiwn = £4,167 y flwyddyn

Cyfandaliad = £7,500

Gall Sue hefyd ddewis ildio rhywfaint o'i phensiwn i gael cyfandaliad mwy fyth.

Gwybodaeth ddefnyddiol