Buddion teuluoedd

Os byddwch chi'n marw cyn ichi gymryd eich buddion gohiriedig, mae'r Cynllun yn sicrhau bod yna gymorth i'ch teulu.

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, gall ddarparu:

Caiff y buddion eu seilio ar eich tâl terfynol a'r aelodaeth roeddech chi wedi'i hadeiladu ar y diwrnod y gwnaethoch chi adael y Cynllun.

Cyfandaliad grant marwolaeth

Os byddwch chi'n marw cyn ichi gymryd eich buddion gohiriedig, byddwn ni'n talu cyfandaliad grant marwolaeth.

  • Os gwnaethoch chi adael cyn 1 Ebrill 2008, telir cyfandaliad sydd 3 gwaith eich pensiwn gohiriedig
  • Os gwnaethoch chi adael ar ôl 1 Ebrill 2008, telir cyfandaliad sydd 5 gwaith eich pensiwn gohiriedig

Gallwch chi ddefnyddio'r Ffurflen enwebu buddiolwr ar gyfer grant marwolaeth i ddweud wrthym pwy y buasech chi'n hoffi i ni dalu'r cyfandaliad grant marwolaeth iddynt.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn y "gwybodaeth ddefnyddiol".


Pensiynau goroeswr

Os byddwch chi'n marw cyn cymryd eich buddion gohiriedig, byddwn ni'n talu pensiwn i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu a'ch plant dibynnol.

Swm pensiwn y goroeswr:

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol ac mae'n rhaid ichi fod wedi llenwi ffurflen enwebu. Gwelwch pwy fydd yn cael fy muddion i gael gwybod mwy.

Cyfrifo swm pensiwn goroeswr

I'ch gŵr neu'ch gwraig, eich partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu

Tâl terfynol x aelodaeth ÷ 160

Sylwch

dim ond eich aelodaeth o 6 Ebrill 1988 a ddefnyddir ar gyfer partneriaid sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'u henwebu, er bod gennych chi opsiwn i dalu cyfraniadau buddion goroeswr ychwanegol (ASBCs) i estyn y buddion i gynnwys cyfnodau cynharach o aelodaeth o'r Cynllun.

Pwysig

Caiff eich aelodaeth ei seilio ar eich aelodaeth ar y dyddiad y gwnaethoch chi adael y cynllun.

Os oes yna fwy nag un plentyn dibynnol, byddant yn rhannu'r pensiwn yn gyfartal.

Os byddwch chi'n priodi ar ôl ichi ymddeol, mae'n bosibl na fydd eich aelodaeth gyfan yn cyfrif.


Pwy fydd yn cael fy muddion?

Cyfandaliad grant marwolaeth

Y ni sy'n penderfynu'n derfynol pwy i dalu'r cyfandaliad iddo. Fel rheol, fe fyddwn ni'n talu hwn i'r sawl rydych chi wedi gofyn i ni ei dalu.

Gallwch chi lenwi'r ffurflen enwebu buddiolwr ar gyfer taliad i roi gwybod i ni am eich dymuniadau.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn y "gwybodaeth ddefnyddiol".

Pensiynau goroeswr

Mae pensiynau goroeswr yn daladwy i'ch gŵr/gwraig neu'ch partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw â chi rydych chi wedi'i enwebu.

Os hoffech chi i'ch buddion gael eu talu i bartner bartner sy'n cyd-fyw â chi fe fydd angen iddynt fodloni rhai meini prawf penodol a bydd angen ichi lenwi ffurflen enwebu partner sy'n cyd-fyw â chi.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn y "gwybodaeth ddefnyddiol".

Mae pensiynau plant yn daladwy i unrhyw blant dibynnol cymwys sydd gennych chi o bosibl pan fyddwch chi'n marw.

cysylltwch â ni ydych chi eisiau gwybod mwy.

Gwybodaeth ddefnyddiol