Cymryd fy muddion

Mae pobl yn ymddeol ac yn cymryd buddion am wahanol resymau ac ar wahanol oedrannau.

Efallai y byddwch chi hyd yn oed eisiau trosglwyddo eich buddion i drefniant pensiwn arall.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion ai peidio'n benderfyniad pwysig. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol.

Bydd y pensiwn y byddwch chi'n ei dderbyn yn cynnwys unrhyw bensiwn ychwanegol rydych chi wedi'i brynu.

Pryd alla' i gymryd fy muddion?

Oedran ymddeol arferol y Cynllun yw 65 oed. Dyma'r oedran y gallwch chi ymddeol a chymryd eich buddion llawn, heb fod angen caniatâd eich cyflogwr.

allwch chi hefyd gymryd eich buddion pan rydych chi'n neu'n or hŷn na 65 oed.

Mae hefyd yn bosibl cymryd eich buddion gohiriedig ar unrhyw oedran os yw'ch iechyd yn wael. Ond mae'n rhaid i'ch cyn gyflogwr gymeradwyo hyn, ac ni ddyfernir unrhyw flynyddoedd ychwanegol o aelodaeth ichi.

Fodd bynnag, cyn i'ch cyn gyflogwr benderfynu a fyddant yn cytuno â chais ai peidio, mae'n rhaid iddynt sicrhau tystysgrif oddi wrth ymarferydd meddygol cofrestredig annibynnol sydd â chymwysterau mewn meddygaeth iechyd galwedigaethol, yn nodi a yw o'r farn eich bod mewn sefyllfa barhaol lle na allwch gyflawni'n effeithlon y dyletswyddau sy'n berthnasol i'ch cyflogaeth oherwydd iechyd gwael neu lesgedd meddwl neu gorfforol ac, os felly, a yw'r cyflwr hwnnw'n debygol o'ch atal rhag cael gwaith ar gyflog (boed mewn llywodraeth leol neu rywle arall) cyn cyrraedd eich oedran ymddeol arferol, neu am o leiaf dair blynedd, pa un bynnag ddaw gyntaf.

Os ydych chi o'r farn y gellid talu'ch buddion gohiriedig ar sail iechyd gwael, cysylltwch â'ch cyn gyflogwr.


Trosglwyddo buddion allan

Mae'n bosibl y gallwch chi drosglwyddo'ch buddion i gynllun pensiwn arall cyn belled â bod y cynllun newydd yn fodlon ichi eu trosglwyddo.

  • Os ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion, fe ddylech chi ddweud wrth eich cynllun newydd bod gennych chi fuddion yn y Cynllun Pensiwn.
  • Byddant yn cysylltu â ni i gael gwybod beth yw'r gwerth i'w drosglwyddo, ac yn rhoi gwybod ichi beth yw gwerth y buddion yn eu cynllun nhw.
  • Yna, bydd eich cynllun pensiwn neu'ch cyflogwr newydd yn gweithio gyda chi er mwyn ichi benderfynu a ydych chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo ai peidio.
  • Os byddwch chi'n penderfynu'ch bod chi eisiau bwrw ymlaen â'r trosglwyddo, byddant yn gofyn i ni dalu'r swm sydd i'w drosglwyddo i'ch cynllun pensiwn newydd.

Mae penderfynu a ydych chi eisiau trosglwyddo'ch buddion ai peidio'n benderfyniad pwysig. Efallai yr hoffech chi gael cyngor ariannol annibynnol.


Cymryd fy muddion yn gynnar

Gallwch chi gymryd eich buddion cyn ichi ddod yn 65 oed ond mae angen ichi gael caniatâd eich cyflogwr ac mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau.

Gallwch chi gymryd eich buddion ar ôl dod yn 55 oed, ond mae'n rhaid ichi gael caniatâd eich cyflogwr i gymryd buddion cyn ichi ddod yn 60 oed.

Os byddwch chi'n dewis cymryd eich buddion cyn dod yn 65 oed, mae'n bosibl y caiff eich buddion eu lleihau gan y byddant yn cael eu talu am fwy o amser.

Mae faint mae'ch buddion yn cael eu lleihau'n dibynnu ar ba mor gynnar rydych chi'n cymryd eich buddion.

Enghraifft

Mae Stan yn 64 oed pan mae'n penderfynu ymddeol a chymryd ei fuddion. Ei oedran ymddeol arferol yw 65 oed.

Dyma ei fuddion:

Pensiwn = £4,000 y flwyddyn

Lump Cyfandaliad = £11,500

Gan ei fod yn ymddeol flwyddyn yn gynnar, caiff ei fuddion eu lleihau.

Y buddion go iawn y bydd yn eu derbyn yw:

Pensiwn = £3,760 y flwyddyn (lleihad o 6%)

Cyfandaliad = £11,270 (lleihad o 2%)


Cymryd fy muddion yn hwyr

Gallwch chi ddewis cymryd eich buddion gohiriedig pan rydych chi'n hŷn na 65 oed, ond mae'n rhaid ichi eu cymryd cyn ichi ddod yn 75 oed.

Os byddwch chi'n cymryd eich buddion pan rydych chi'n hŷn na 65 oed, caiff eich buddion eu cynyddu gan eu bod yn dechrau'n hwyrach na'r disgwyl.


Alla' i gymryd cyfandaliad?

Pan fyddwch chi'n ymddeol, gallwch chi gymryd rhan o'ch buddion fel cyfandaliad, ac mae hwn fel rheol yn ddi-dreth.

Os oeddech chi'n aelod o'r Cynllun cyn 1 Ebrill 2008 mae cyfandaliad yn cael ei ddarparu ichi fel mater o drefn.

Os gwnaethoch chi ymuno, neu os oeddech chi'n aelod ar ôl 1 Ebrill 2008, nid yw'r Cynllun mwyach yn darparu cyfandaliad fel mater o drefn ar y rhan hon o'ch aelodaeth, ond gallwch chi ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad.

Os ydych chi eisiau cymryd cyfandaliad, neu gynyddu maint eich cyfandaliad, mae'n rhaid ichi ildio £1 o bensiwn i ennill cyfandaliad o £12.

Enghraifft

Pan mae Jane yn ymddeol mae wedi adeiladu'r buddion a ganlyn:

Pensiwn = £6,667 y flwyddyn

Os yw Jane eisiau cymryd cyfandaliad o £20,000 fe fydd yn rhaid iddi ildio £1,667 o'i phensiwn.

Cyfandaliad ÷ 12 = swm y pensiwn y bydd angen ichi ei ildio.

Dyma fydd ei buddion:

Pensiwn = £5,000 y flwyddyn

Cyfandaliad = £20,000

Mae'n rhaid ichi roi gwybod i ni cyn talu'ch buddion os ydych chi eisiau ildio rhywfaint o'ch pensiwn i gael cyfandaliad.


A fydd fy mhensiwn yn cynyddu?

Bydd gwerth eich buddion gohiriedig yn cynyddu bob blwyddyn, yn unol â chostau byw, nes dechreuir eu talu.

Unwaith y dechreuir talu'ch pensiwn fe fydd yn cael ei gynyddu'n unol â chostau byw bob blwyddyn.

Byddwn ni'n cysylltu â chi bob mis Ebrill â manylion eich codiad pensiwn.