Gwefannau’r llywodraeth am bensiynau

Direct.gov

Gwybodaeth gan y llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus ar-lein.

Adran Gwaith a Phensiynau

Yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi

Mae Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi yn sicrhau y telir y dreth gywir ar yr adeg iawn.

HelpwrArian

Mae HelpwrArian yn dod â chanllawiau yn ymwneud ag arian a phensiynau at ei gilydd fel ei bod yn haws ac yn gyflymach dod o hyd i’r cymorth iawn. Mae’n dod â chymorth a gwasanaethau tri darparwr canllawiau ariannol a gefnogir gan y llywodraeth, at ei gilydd mewn un man: Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

Mae adnoddau rhad ac am ddim fel HelpwrArian neu wefan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn wych. Gallant eich helpu i feithrin eich gwybodaeth am bensiynau a’ch tywys trwy’r materion pwysig yr ydych yn eu hwynebu wrth i chi ymddeol. Yn hytrach na rhoi arweiniad cyffredinol i chi, bydd Cynghorydd Ariannol Annibynnol yn edrych ar eich amgylchiadau unigol, eich sefyllfa ariannol a’ch nod wedi ymddeol, ac yn cynnig argymhelliad sy’n benodol i’ch sefyllfa bersonol chi. Ni fydd pob un eisiau talu am wasanaeth Cynghorydd Ariannol Annibynnol, ond os ydych yn dymuno talu, yna mae’n hanfodol eich bod yn defnyddio un sydd wedi’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Os oes arnoch angen cyngor am drosglwyddo eich cynilion pensiwn, dylech siarad â Chynghorydd Ariannol Annibynnol sydd â chymhwyster yn y maes hwn.

Gallwch ddod o hyd i Gynghorydd Ariannol Annibynnol lleol sydd wedi’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, trwy ddefnyddio teclyn o’r enw ‘Darganfod ymgynghorydd ymddeoliad’ sydd ar gael gan HelpwrArian.

Y Gwasanaeth Pensiwn

Am wybodaeth am bensiynau’r wladwriaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn. Gallwch ddarganfod ar ba oed y gallwch hawlio pensiwn y wladwriaeth.

Y Gwasanaeth Olrhain Pensiwn

Os oeddech yn aelod o gynllun arall yn y gorffennol, ac rydych wedi colli cysylltiad â nhw, yna dylai’r corff canolog hwn fod yn gallu eich helpu i ddod o hyd iddynt.

Y Rheoleiddiwr Pensiynau

Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau yn wylgi pensiynau sy’n sicrhau bod cynlluniau yn cael eu rhedeg yn iawn. Mae hefyd yn amddiffyn aelodau rhag twyll. Gall unrhyw un sy’n pryderu am gynllun ‘chwythu’r chwiban’ wrth y Rheoleiddiwr Pensiynau.

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Sefydlwyd yr Ombwdsmon Pensiynau o dan y Ddeddf Pensiynau, ac mae’n gallu ymchwilio i unrhyw gŵyn neu anghydfod neu ffaith gyfreithiol sy’n ymwneud â’ch cynllun pensiwn, a’u pennu.

 

Gwybodaeth am y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Mae’r wefan hon ar gyfer cyflogeion yng Nghymru a Lloegr, ac mae’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y CPLlL newydd sy’n berthnasol er 1 Ebrill 2014.

Adroddiad Blynyddol Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Yr Adroddiad Blynyddol diweddaraf ar gyfer Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yng Nghymru a Lloegr.

Gwefannau gwasanaethau ariannol

Unbiased.co.uk

Chwiliwch am gynghorydd ariannol annibynnol. Sicrhewch eu bod yn deall y CPLlL.

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Gwybodaeth am wasanaethau ariannol y Deyrnas Unedig. Cynnyrch ariannol a chyngor am arbed arian.

Money Magpie

Gwefan ariannol hunan-gymorth flaenllaw’r Deyrnas Unedig.

Money Saving Expert

Ewch i’r wefan hon am gyngor am leihau eich costau.

Gwefannau defnyddiol eraill

Pwyllgor Pensiynau Llywodraeth Leol

Cymorth i awdurdodau lleol yn eu rôl adnoddau dynol. Maent yn helpu trwy ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol ar reoli a datblygu pobl mewn llywodraeth leol ac arwain y broses o ffurfio polisïau am rai o’r materion sy’n gysylltiedig â chyflogwyr.

Yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau

Mae’r adran hon yn gyfrifol am feysydd polisi yr Adran dros Drafnidiaeth, Llywodraeth Leol a’r Rhanbarthau gynt a’r Swyddfa Cabinet.

Age UK

Mae Age Concern yn cefnogi pob un dros 50 yn y Deyrnas Unedig, gan sicrhau eu bod yn cael y gorau o fywyd. Maent yn darparu gwasanaethau hanfodol, er enghraifft gofal dydd a gwybodaeth. Maent hefyd yn ymgyrchu dros faterion fel gwahaniaethu ar sail oed a phensiynau, ac yn gweithio i ddylanwadu ar farn y cyhoedd a pholisi’r llywodraeth mewn perthynas â phobl hŷn.

Cyngor ar Bopeth

Mae’r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol ac ariannol a phroblemau eraill, trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor rhad ac am ddim o dros 3,000 o leoliadau, a thrwy ddylanwadu ar y rheiny sy’n llunio polisïau. Gallwch ddod o hyd i fanylion swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol trwy fynd i wefan Cyngor ar Bopeth.

ACCESS

Mae’r Llywodaeth yn annog Cronfeydd CPLlL i weithio gyda’i gilydd ac i gyflwyno cynlluniau i “gronni buddsoddiadau er mwyn lleihau costau’n sylweddol a chynnal perfformiad buddsoddiadau”.  Mewn ymateb i hyn, mae un-ar-ddeg Cronfa CPLlL sydd o’r un anian yn cydweithio o dan yr enw ACCESS (A Collaboration of Central, Eastern and Southern Shires).

Phoenix Life 

Cyngor defnyddiol er mwyn adnabod sgamiau yn ymwneud â phensiynau, a’u hosgoi.

Methu â dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano? Mae ein tîm wrth law ar bob adeg.

Cysylltwch â ni