Cyflogwyr sydd yn y Cynllun

Mae cyflogwyr sy’n cyfranogi yn y Gronfa i’w gweld yn y categorïau canlynol:

 • Cyflogwyr Cofrestredig

Caiff cyflogwyr cofrestredig eu diffinio yn rheoliadau’r Gronfa ac mae ganddynt oblygiad statudol i ganiatáu i’w staff gael aelodaeth awtomatig o’r Gronfa, ar yr amod eu bod yn gymwys i ymuno.

Mae cyrff cofrestredig yn cynnwys Cynghorau Sir, Cynghorau Bwrdeistref Sirol, Colegau Addysg Bellach, Ysgolion yr Awdurdod Lleol, ac ati

 • Cyrff Derbyn

Gall mathau penodol o weithwyr gyfranogi yn y Gronfa drwy gytundeb derbyn a gytunwyd gyda Chronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys.

Ceir dau fath o gorff derbyn:

 • Corff Derbyn Cymunedol (CDC) sy’n cynnwys sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth cyhoeddus at ddibenion gwahanol i ddibenion elw, ac sydd â chysylltiadau digonol â Chyflogwr y Cynllun i gael ei ystyried i fod â diddordeb cymunedol.
 • Corff Derbyn Trosglwyddai (CDT). Mae’r Gronfa’n caniatáu staff i gael cynnig aelodaeth o’r Gronfa o dan gytundeb derbyn, ble mae gwasanaeth wedi ei allanoli i’r sector preifat. Er mwyn cael mynediad at y cynllun, rhaid i CDT gael ei ystyried i ddarparu gwasanaeth neu asedau mewn cysylltiad ag ymarferiad swyddogaeth gan Gyflogwr y Cynllun.

Ar hyn o bryd, mae gan y cyflogwyr canlynol aelodau actif sy’n cyfranogi yng Nghronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys:

Cyflogwyr y Cynllun

Cyflogwyr Cofrestredig

 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Tref y Trallwng
 • Cyngor Tref y Drenewydd
 • Cydbwyllgor Claddedigaeth Llanidloes
 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  
 • Cyngor Tref Ystradgynlais
 • Cyngor Cymuned Ystradfellte
 • Cyngor Tref Llandrindod
 • Cyngor Tref Aberhonddu
 • Cyngor Tref Llanidloes
 • Cyngor Tref Machynlleth

Cyrff Derbyn

 • PAVO                                                     
 • Gyrfa Cymru
 • Menter Maldwyn 
 • Theatr Brycheiniog     
 • Mirus-Wales 
 • Freedom Leisure (CSP gynt)
 • Y Neuadd Les Ystradgynlais
 • Gwasanaethau Busnes Adapt
 • Gofal Iechyd Shaw (BUPA gynt)                                                                                    

               

Ewch i safle Rheoliadau a Chanllaw Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol am adnoddau pellach y Cyflogwr.

Opens in new window Archwilio